Εγαλειοθήκη >> Σεμινάρια - Εκπαίδευση

Σεμινάρια - Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικός ΟργανισμόςΈναρξηΕκπαιδευτικό Αντικέιμενο
24/04/2017

Μηνιαίο σεμινάριο στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

24/04/2017

Δημόσια Λογιστική ΟΤΑ-Ν.Π.Δ.Δ. Ανάλυση κλαδικού λογιστικού σχεδίου. Ιδιαιτερότητες. Λογιστική τήρησή τους. Πρακτικά Παραδείγματα.

25/04/2017

Από την ίδρυση Εταιρείας έως και το κλείσιμο Ισολογισμού. Υπολογισμός φόρων, ΦΠΑ. Συμπλήρωση δηλώσεων Α.Ε & Ε.Π.Ε, ΙΚΕ (Φ.01.010, Ε3). Δικαιολογητικά για νομαρχία. Αίθουσα με Η/Υ

25/04/2017

Παρουσίαση και ανάλυση βασικών Λογιστικών Εννοιών και Αρχών καθώς επίσης και την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τη λειτουργία του Λογιστηρίου όπως οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Μισθοδοσία.

25/04/2017

Χειρόγραφα & μηχανογραφημένα Β' Κατηγορίας βιβλία, Συμπλήρωση δηλώσεων όλων των τύπων εταιρειών: Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικές κλπ. Υπολογισμός όλων των φόρων, ΦΠΑ (περιοδική & εκκαθαριστική). Εκτεταμένα παραδείγματα

25/04/2017

Μακροχρόνιο σεμινάριο για νέους λογιστές. Περιέχει: Α1.Μηχανογραφημένη λογιστική για Γ'Κατηγορίας βιβλία. Α2.Σεμινάριο εργατικών και μισθοδοσίας. Α3.Σεμινάριο ΦΠΑ. Α4.Σεμινάριο ίδρυσης λογιστικών γραφείων με Β΄Κατηγορίας βιβλία.

25/04/2017

Multi συνδυασμός σε προνομιακή τιμή. Περιέχει: Α1.Μηχανογραφημένη λογιστική για Γ'Κατηγορίας βιβλία. Α2.Σεμινάριο εργατικών και μισθοδοσίας. Α3.Σεμινάριο ΦΠΑ. Α4.Σεμινάριο ίδρυσης λογιστικών γραφείων με Β΄Κατηγορίας βιβλία. Α5.Φορολογικό Σεμινάριο.

28/04/2017

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ανάλυση άρθρων 1-15 με την ΠΟΛ. 1003/2014. Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων. Πρακτικές Εφαρμογές σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

29/04/2017

Νομικές μορφές ναυτιλιακών εταιρειών. Τρόποι εκμετάλλευσης πλοίων. Τρόποι διαχείρισης πλοίων. Έγκαιρη και αποτελεσματική λογιστικοποίηση.

05/05/2017

Νέες εργασιακές αλλαγές. Μείωση Μισθού. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφικτό. Ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων. ΙΚΑ. Όλες οι πρόσφατες αλλαγές σύμφωνα με τους: Ν.4208/2013, Ν.4144/2013, Ν.4254/2014, Ν.4225/2014, Ν.4336/2015.

05/05/2017

Ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών λειτουργιών μιας διεύθυνσης ανθρωπίνων πόρων σε μια σύγχρονη επιχείρηση. Προσέλκυση προσωπικού. Αξιολόγηση Εργαζομένων. Αμοιβές, Παροχές και συστήματα κινήτρων.

05/05/2017

Πλήρης ενημέρωση για τις τελευταίες αλλαγές του Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Νόμος 4172/2013 - μετά τις σχετικές τροποποιήσεις που έγιναν με τους νόμους 4223/13, 4254/14, 4305/14, 4316/14, 4321/15, 4328/15, 4330/15, 4334/15 και 4336/15 που ρυθμίζουν τη φορολογία εισοδήματος των νομικών οντότητων

05/05/2017

Πλήρης ενημέρωση για τις τελευταίες αλλαγές του Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Νόμος 4172/2013 - μετά τις σχετικές τροποποιήσεις που έγιναν με τους νόμους 4223/2013, 4254/2014, 4305/2014, 4316/2014, 4321/2015, 4328/2015, 4330/2015, 4334/2015 και 4336/2015 που ρυθμίζουν τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων

05/05/2017

Φορολογικός Έλεγχος - Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου

06/05/2017

Όλες οι αλλαγές στο ΦΠΑ. Τροποποιήσεις από το 2010 έως και σήμερα. ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών

06/05/2017

Επίκαιρο Σεμινάριο ΦΠΑ. Θεωρία & Πρακτική. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Εισαγωγές Γ'Χωρών. Prorata. Ειδικά καθεστώτα. Διακανονισμοί παγίων. INTRASTAT - LISTING. Ποια ακίνητα υπάγονται στο ΦΠΑ. N.3763/2009, N.3842/2010, ΠΟΛ.1071/2011

06/05/2017

Χειρόγραφα & μηχανογραφημένα Β' Κατηγορίας βιβλία, Συμπλήρωση δηλώσεων όλων των τύπων εταιρειών: Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικές κλπ. Υπολογισμός όλων των φόρων, ΦΠΑ (περιοδική & εκκαθαριστική). Εκτεταμένα παραδείγματα

06/05/2017

Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας, προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία. Γίνε εσύ ο ειδικός... Σεμινάριο Μισθοδοσίας Ν.4093/2012 & Ν.4046/2012. Ροή εργασιών για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο λογιστής βήμα-βήμα.

06/05/2017

Φορολογικός Σχεδιασμός. Κλείσιμο Ισολογισμού. Ειδικά Λογιστικά θέματα. Συμπλήρωση δηλώσεων εταιρειών: Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικές. Υπολογισμός όλων των φόρων, βήμα-βήμα με χρήση εκτεταμένων παραδειγμάτων.

08/05/2017

Φορολογικός Σχεδιασμός. Κλείσιμο Ισολογισμού. Ειδικά Λογιστικά θέματα. Συμπλήρωση δηλώσεων εταιρειών: Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικές. Υπολογισμός όλων των φόρων, βήμα-βήμα με χρήση εκτεταμένων παραδειγμάτων.

08/05/2017

Τουρισμός / Υπάλληλος Υποδοχής - Κρατήσεων / Βοηθός Λογιστή

08/05/2017

Μακροχρόνιο Φορολογικό Σεμινάριο της Ελληνικής Νομοθεσίας

08/05/2017

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού - HRM

08/05/2017

Πρακτικά παραδείγματα Βήμα-Βήμα που καλύπτουν τόσο την θεωρία όσο και την πρακτική Εφαρμογή τους με την πλέον κατανοητή μέθοδο της, τόσο της Κοστολόγησης όσο και την ανάλυση της Ομάδας 9.

09/05/2017

Ανάλυση και ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας της ύπαρξης του προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση. Τεχνική πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων με τα πλέον κατάλληλα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει με εφαρμογές.

09/05/2017

Αναλυτικά παραδείγματα. Βήμα - βήμα όλες οι ενέργειες από την ίδρυση μιας Ναυτιλιακής Εταιρείας έως το κλείσιμο του ισολογισμού με την συμπλήρωση όλων των εντύπων.

10/05/2017

Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας, προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία. Γίνε εσύ ο ειδικός... Σεμινάριο Μισθοδοσίας Ν.4093/2012 & Ν.4046/2012. Ροή εργασιών για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο λογιστής βήμα-βήμα.

10/05/2017

Main Courant, Γίνε ειδικός στην τήρηση ξενοδοχειακών μονάδων βήμα-βήμα. Συμπλήρωση πραγματικών εντύπων.

10/05/2017

Εξειδικευμένο σεμινάριο σε μία εποχή που η κρίση έχει αγγίξει τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Κάθε άτομο διεκπεραιώνει περισσότερες από μια εργασίες. Ως εκ τούτου το σεμινάριο αυτό παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια να ανταποκριθείτε στον ανταγωνιστικό χώρο των επιχειρήσεων.

13/05/2017

Σκοπός της ημερίδας είναι η εξοικείωση των ανθρώπων που γνωρίζουν ήδη την εφαρμογή του Excel να εκβαθύνουν προγραμματίζοντας εργασίες με μακροεντολές μέσω της γλώσσας VBA