02/01/2014
Ομάδα 5, Λογιστικές εγγραφές: Πληρωμή φόρου εισοδήματος

 

                 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 54.08 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

53.90.00.011

ΕΠΙΤ. ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

 

500,21

ΣΥ

54.08.00.000

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

500,21

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΠΛΗΡ.ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ. ΔΙΠΛ.ΣΤ81655527    

500,21

500,21

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στο λογαριασμο 54.08 συγκεντώνονται κατα το κλείσιμο του ισολογισμού όλοι οι λογαριασμοί που απεικονίζουν ποσά φόρων τα οποία περιλαμβάνονται στην δήλωση του φόρου εισοδήματος της κλειόμενης χρήσης. Το υπόλοιπο του λογαριασμού είναι ίσο με το ποσο του φόρου καταβλητέου ή επιστρεπτέου της οικείας δηλώσεως φόρου εισοδήματος η τακτοποίηση του οποίου παρακολουθείται με τις καταβολές κάθε μήνα.

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90