02/01/2014
Ομάδα 4, Λογιστικές εγγραφές: Ομολογιακά δάνεια σε ευρώ μετατρέψιμα σε μετοχές

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

                                                                                      

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

33.95.000

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ – ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ

300.000,00

 

ΠΑ

16.16.ΧΧΧ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

50.000,00

 

45.01.ΧΧΧ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

 

350.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

350.000,00

350.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.03.ΧΧΧ

ΤΑΜΕΙΟ

300.000,00

 

ΠΑ

33.95.ΧΧΧ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ – ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ

 

300.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

300.000,00

300.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

45.01.ΧΧΧ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

50.000,00

 

ΠΑ

16.16.ΧΧΧ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

 

50.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

50.000,00

50.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

45.01.ΧΧΧ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

300.000,00

 

ΠΑ

33.03.ΧΧΧ

ΜΕΤΟΧΟΙ – Λ/ΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

300.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΕ 15000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 20 ΕΥΡΩ

300.000,00

300.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

33.03.ΧΧΧ

ΜΕΤΟΧΟΙ – Λ/ΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

350.000,00

 

ΠΑ

40.00.ΧΧΧ

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

350.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΕ 15000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 20 ΕΥΡΩ

350.000,00

350.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90