02/01/2014
Ομάδα 4, Λογιστικές εγγραφές: Ομολογιακά δάνεια

 

                             ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

33.95.000

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ – ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ

300.000,00

 

ΠΑ

16.16.ΧΧΧ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

50.000,00

 

45.05.ΧΧΧ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

 

350.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

350.000,00

350.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.00.000

ΤΑΜΕΙΟ

350.000,00

 

ΠΑ

33.95.000

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ – ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ

 

350.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

350.000,00

350.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

65.00.ΧΧΧ

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

25.000,00

 

ΠΑ

53.05.ΧΧΧ

ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

 

21.000,00

54.09.000

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ

 

4.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ

25.000,00

25.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

53.05.ΧΧΧ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Ή ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

21.000,00

 

ΠΑ

38.00.000

ΤΑΜΕΙΟ

 

21.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ

21.000,00

21.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

45.00.ΧΧΧ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

350.000,00

 

ΠΑ

53.04.ΧΧΧ

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

 

350.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

350.000,00

350.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90