02/01/2014
Ομάδα 4, Λογιστικές εγγραφές: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη ζημιάς με παράλληλη αύξηση αυτού

 

       ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ

                                ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

                                                                                                     

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

40.00.ΧΧΧ

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

22.000,00

 

ΠΑ

53.16.ΧΧΧ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Ή ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

22.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

22.000,00

22.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

53.16.ΧΧΧ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Ή ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

22.000,00

 

ΠΑ

42.02.ΧΧΧ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

22.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

22.000,00

22.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90