13/12/2013
Ομάδα 4, Λογιστικές εγγραφές: Ελάττωση ονομαστικής αξίας μετοχών λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου

 

      ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

                      ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

40.00.ΧΧΧ

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3.000,00

 

ΠΑ

53.16.ΧΧΧ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ Ή ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

3.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

3.000,00

3.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.00.000

ΤΑΜΕΙΟ

 

3.000,00

ΠΑ

53.16.ΧΧΧ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ Ή ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

3.000,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

3.000,00

3.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90