13/12/2013
Ομάδα 4, Λογιστικές εγγραφές: Ελάττωση ονομαστικής αξίας μετοχών λόγω ζημιών

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

40.00.ΧΧΧ

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

30.000,00

 

ΠΑ

53.16.ΧΧΧ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ Ή ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

30.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

30.000,00

30.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

42.02.ΧΧΧ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

30.000,00

ΠΑ

53.16.ΧΧΧ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ Ή ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30.000,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

30.000,00

30.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90