13/12/2013
Ομάδα 4, Λογιστικές εγγραφές: Αναπροσαρμογή ακινήτων

 

             ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν.2065/1992

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

10.00.ΧΧΧ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

124.500,00

 

ΠΑ

41.07.ΧΧΧ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

 

124.500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

124.500,00

124.500,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

41.07.ΧΧΧ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

 

210.000,00

ΠΑ

11.00.ΧΧΧ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

210.000,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

210.000,00

210.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

11.99.ΧΧΧ

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

 

196.000,00

ΠΑ

41.07.ΧΧΧ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

196.000,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

196.000,00

196.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

54.09.ΧΧΧ

ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ

 

4.500,00

ΠΑ

63.98.ΧΧΧ

ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

4.500,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

4.500,00

4.500,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

40.00.ΧΧΧ

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

500,00

ΠΑ

41.07.ΧΧΧ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

500,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

500,00

500,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90