04/01/2016
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Ενδοκοινοτική απόκτηση

 

                                         ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣ. Νο.68/2017 PNEUM SPA

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΩΔ,       ΚΑΤΑΧ

 

04.01.02.0012

ΕΝΔΟΚΟΙΝ.ΑΠΟΚΤΗΣ. 24%

1.976,27

 

 

 

ΣΥ

08.01.02.2010

ΕΝΔΟΚΟΙΝ.ΑΠΟΚΤΗΣ. 24%

 

1.976,27

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΙΣ.Νο……68/2017 PNEUM

 

 

 

ΤΙΜ 10001013

 

 

32.01.02.0068

ΕΙΣ.Νο……68/2017 PNEUM

1.976,27

 

 

ΣΥ

50.01.00.0005

Προμηθευτής- PNEUM

 

1.976,27

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΙΣ.Νο……68/2010 PNEUM SPA

 

 

54.00.50.0024

ΦΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΤ.ΑΠΟΚΤ.24%

474,30

 

 

ΣΥ

54.00.51.0024

ΦΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΤ.ΑΠΟΚΤ.24%

 

474,30

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΙΣ.Νο……68/2017 PNEUM SPA

 

 

32.01.02.0068

ΕΙΣ.Νο……68/2017 PNEUM SPA

 

 

 

ΠΑ

54.00.32.0024

ΦΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΤ.ΑΠΟΚΤ.24%

 

 

50.00.00.0095

Προμηθευτής-

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΙΣ.Νο……68/2017 PNEYM SPA

 

 

 

Τ.Π.Υ.

 

 

 

 

20.02.00.0024

Μεταφ.Εισ.68/2017 από 32,01 σε 20

1.976,27

 

 

ΣΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

32.01.02.0068

Μεταφ.Εισ.68/2017 σε 32,01 από 20

 

1.976,27

 

ΣΥΝΟΛΑ

2.450,57

2.450,57

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΙΣ.Νο……68/2017 PNEUM SPA

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Η πράξη αυτή για την Ιταλική  επιχείρηση είναι μια ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ στην Ιταλια  και για την ελληνική επιχείρηση είναι μια ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών υποκείμενη στο ΦΠΑ στην Ελλάδα. Συνεπώς ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, που υπόκειται σε ΦΠΑ, θεωρείται η πράξη με την οποία αποκτά ένα πρόσωπο το δικαίωμα να κατέχει ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο κράτος-μέλος στην Ελλάδα από τον πωλητή ή τον αγοραστή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους. (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 2859/00).

Ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο που εκδίδεται το τιμολόγιο ή άλλο στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου και στην περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν εκδόθηκε τιμολόγιο ή άλλο στοιχείο, ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός το αργότερο τη 15η μέρα του επόμενου μήνα απ'αυτόν κατά την οποία γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση και δηλώνεται στις εισροές και εκροές μαζί με τις άλλες πράξεις του ίδιου μήνα, δηλαδή στη ουσία δεν καταβάλλεται. Ο ΦΠΑ καταβάλλεται για δαπάνες που δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φπα (π.χ. στις περιπτώσεις Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων). Αν τα αγαθά παραλήφθηκαν στην Ελλάδα σε μήνα μεταγενέστερο από εκείνον που εκδόθηκε το τιμολόγιο, τότε γίνεται πρόβλεψη για την ενδοκοινοτική αυτή απόκτηση στο μήνα που εκδόθηκε το τιμολόγιο.

Στη συνέχεια θα συμπληρώσει το έντυπο του INTRASTAT (ανα μήνα), καθώς και το έντυπο του listing μετά τη λήξη του τριμήνου και όταν πωληθούν τα αγαθά αυτά στο εσωτερικό της χώρας, θα αποδοθεί ΦΠΑ.

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90