12/12/2013
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Επιταγές εισπρακτέες

                                            

                                       ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 33.90 – EΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

30.00.00.002

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΕ

 

751,53

ΣΥ

33.90.00.012

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

751,53

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΠΟΔ ΕΙΣ 90

751,53

751,53

 

 

                        ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι μεταχρονολογημένες επιταγές δεν είναι πληρωτέες εν όψει γιατι λαμβάνονται εν

γνώσει της μεταχρονολογημένης έκδοσής τους και με την συμφωνία να μην

εμφανιστούν για πληρωμή πριν απο την αναφερόμενη ημερομηνία εκδοσης τους.

Οι επιταγες καταχωρούνται στον λογ/σμο 33.90 και κατα την ελευση της ημερομηνίας

έκδοσης τους, όπου γίνονται όψεως, μεταφέρονται στον 38 χρηματικά διαθέσιμα.

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90