20/03/2014
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

38.05.00.XXX

Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα

6.400,00

 

81.01.04

Συναλλαγματικές διαφορές

 

400,00

38.00.00.000

Ταμείο

 

6.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα

6.400,00

6.400,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90