20/03/2014
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένες στο Χρηματιστήριο

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

34.00.00.ΧΧΧ

Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού

 

18.750,00

76.04.ΧΧ

Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων

 

18.750,00

38.00.00.000

Ταμείο

37.500,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Πώληση μετοχών με κέρδος

37.500,00

37.500,00

 

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

41.08.00.000

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

 

18.750,00

88.99.00.000

Κέρδη προς διάθεση

18.750,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Πώληση μετοχών με κέρδος

18.750,00

18.750,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90