20/03/2014
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Επένδυση σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίας

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

34.00.00.ΧΧΧ

Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού

6.200,00

 

38.03.00.ΧΧΧ

Καταθέσεις όψεως

 

6.200,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Επένδυση σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίας  

6.200,00

6.200,00

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90