20/03/2014
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω εξαγοράς μετοχών

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

34.25.00.000

Ίδιες μετοχές

50.000,00

 

38.00.00.000

Ταμείο

 

50.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω εξαγοράς μετοχών

50.000,00

50.000,00

 

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

40.01.00.000

Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών

60.000,00

 

81.03.ΧΧ

Έκτακτα κέρδη

 

50.000,00

34.25.00.000

Ίδιες μετοχές

 

10.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω εξαγοράς μετοχών

60.000,00

60.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90