20/03/2014
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

36.01.00.ΧΧΧ

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

9.500,00

 

70.00.00.ΧΧΧ

Πωλήσεις εμπορευμάτων

 

9.500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

9.500,00

9.500,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90