12/11/2015
Αρ.Πρωτ.:109817/0092/6.11.2015,Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του N . 4024/2011

 

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του N. 4336/2015 παρατάθηκε η ισχύς των διατάξεων της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του N. 4024/2011 μέχρι την 31-12-2016.

Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια που παρακρατούνται από τις αποδοχές των υπαλλήλων οι οποίοι υπάγονται στις προαναφερόμενες διατάξεις, θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών τους όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31-10-2011.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Γεώργιος Χουλιαράκης

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Τμηματάρχης Διεκπεραίωσης

 

Πηγή:


efm_728x90