21/10/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 48/19.10.2015, Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2190/94 ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους επαναπροσληφθέντες εργαζόμενους στην Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.

 

Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2190/94 ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους επαναπροσληφθέντες εργαζόμενους στην Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε., δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέων πλασματικών χρόνων, όπως αυτοί ορίζονται με την παρ. 6 του άρθ. 40 του Ν. 3996/2011. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 61 του Ν. 4278/2014.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθ. 61 του Ν.4278/2014 (Φ.Ε.Κ. 157/τ. Α΄/4.8.2014 «Φόροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις») και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. Φ.80000/18604/422/24.6.2015 (ΑΔΑ: 7ΦΓΩ465Θ1Ω-ΠΗΗ) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. Με τις διατάξεις του άρθ. 46 του Ν. 4278/2014 θεσπίστηκε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στην ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.).

Στην παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται ότι ως χρόνος προϋπηρεσίας ορίζονται τα έτη πραγματικής παροχής εργασίας στην εταιρεία αυτή, έως τις 30/9/2014, όσα συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό της αποζημίωσης εξαιτίας καταγγελίας σύμβασης, καθώς και ο χρόνος εκτός υπηρεσίας των επαναπροσληφθέντων δυνάμει των άρθρων 25 και 26 του Ν. 2190/1994 , ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη, για τους σκοπούς συμπλήρωσης της προϋπηρεσίας, συμβάσεις έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και άλλες μορφές παροχής υπηρεσιών.

2. Στο άρθρο 61 του ίδιου νόμου, προβλέπεται ότι για τους εργαζόμενους στην ανώνυμη εταιρεία Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε., οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, ο χρόνος εκτός υπηρεσίας που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθ. 25 του Ν. 2190/94 ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους επαναπροσληφθέντες, δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέων πλασματικών χρόνων, όπως αυτοί ορίζονται με την παρ. 6 του άρθ. 40 του Ν. 3996/2011 .

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι στην ως άνω εταιρεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου έχουν τη δυνατότητα εκτός από το συνυπολογισμό του χρόνου εκτός υπηρεσίας που έχουν αναγνωρίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 25 του Ν. 2190/1994 , να αναγνωρίσουν και τους πλασματικούς χρόνους του άρθ. 40 του Ν. 3996/2011 .

Για παράδειγμα:

Εργαζόμενος της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. που συμμετέχει στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, έχει αναγνωρίσει 3 χρόνια (36 μήνες) εκτός υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 25 του Ν. 2190/94 και επιθυμεί να κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις του έτους 2011 για συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1 του Ν. 3863/2010 (58 ετών και 10.800 ημέρες εργασίας).

Μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους του άρθ. 40 του Ν. 3996/2011 που αντιστοιχούν σε 48 μήνες, δηλαδή στο ανώτατο όριο που τίθεται για το έτος 2011, και ο χρόνος εκτός υπηρεσίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθ. 25 του Ν. 2190/1994 να συνυπολογιστεί επιπλέον.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η ανωτέρω διάταξη είναι περιοριστική και αφορά μόνο τους εργαζόμενους της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου του Ν. 4278/2014, και όχι τους υπόλοιπους εργαζόμενους της ίδιας επιχείρησης ή άλλους υπαλλήλους που έχουν αναγνωρίσει τον εκτός υπηρεσίας χρόνο με τις διατάξεις του άρθ. 25 του Ν. 2190/1994, εφόσον γι΄ αυτούς δεν υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση (π.χ. Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. κ.ά.).

Η παρούσα αποτελεί απάντηση στα με αρ. πρωτ. 433/9.3.2015 και 4614/17.6.2015 έγγραφα του Τοπικού Υποκαταστήματος Αιγίου και του Περιφ/κού Υποκαταστήματος Ελευσίνας, αντίστοιχα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χαρίκλεια Γδοντάκη

 

Πηγή:


efm_728x90