19/10/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ: 47/12.10.2015, Α. Νέα τρίμηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ - Β. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 248 του Ν.4281/2014

 

Α. Νέα τρίμηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων - Β. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 248 του Ν.4281/2014 και της Φ.11321/19937/1443/20-11-2014 Υπουργικής Απόφασης

 

Σχετ.: 1. Οι υπ΄ αριθμ. 66/2014 και 19/2015 εγκύκλιοι και το Γ.Ε. Γ23/4/17-3-2015 ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. 2.Τα με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 13288/202/31.3.2015 και Φ80000/15308/305/22.5.2015 έγγραφα.

Α. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4329/2015 (ΦΕΚ 53 τ.Α΄/2-6-2015) «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 248 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α΄/8-8-2014 ) « Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» καθώς και την υπ΄ αριθμ. Φ.11321/19937/1443/20-11-2014 (ΦΕΚ 3169/τ.Β΄/26-11-2014) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εξεδόθη κατ΄ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου, δόθηκε η δυνατότητα στο προσωπικό που έως τη θέση σε ισχύ του Ν.4172/2013, υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, να αναγνωρίσει ως συντάξιμο, κατόπιν εξαγοράς, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ, το χρόνο απασχόλησής του στα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.2639/1998. (Σχετ. η υπ΄ αριθμ. 66/2014 εγκύκλιος ΙΚΑ- ΕΤΑΜ).

Οι ανωτέρω διατάξεις όριζαν ότι, η σχετική αίτηση αναγνώρισης έπρεπε να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών, από τη δημοσίευση της κοινοποιούμενης Υ.Α., ήτοι μέχρι την 26/2/2015, η οποία στη συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 τ.Α΄/19-3-2015) παρατάθηκε μέχρι την 26/5/2015. (Σχετ. η υπ΄αριθμ. 19/εγκύκλιος ΙΚΑ- ΕΤΑΜ).

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δόθηκε νέα παράταση διάρκειας τριών (3) μηνών από τη λήξη της και ως εκ τούτου η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης αναγνώρισης έληξε 26/8/2015.

Κατόπιν τούτου, σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης που έχουν κατατεθεί στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το χρονικό διάστημα από 26/5/2015 έως 26/8/2015, εφόσον:

α) δεν έχουν εξεταστεί, να διεκ/θούν σύμφωνα με τα ανωτέρω

β) έχουν απορριφθεί, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής, να ανακληθούν, άμεσα, οίκοθεν οι σχετικές αποφάσεις απόρριψης και να ενημερωθούν σχετικά οι ενδιαφερόμενοι.

Β. Όσον αφορά στις συμπληρωματικές οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (σχετ. τα με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 13288/202/31.3.12015 και Φ80000/15308/305/22.5.2015 έγγραφα) διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος των εν λόγω διατάξεων δεν αξιοποιείται για την κατοχύρωση ή τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της νομοθεσίας που ίσχυε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν από την τροποποίησή της με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010. Και τούτο διότι μέχρι τις 31.12.2010 δεν υπήρχε το δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου αυτού και δεν είχαν καταβληθεί οι σχετικές εισφορές.

Ωστόσο, ο εν λόγω χρόνος είναι επιτρεπτό να αξιοποιηθεί για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν από 1.1.2011 και εξής με βάση το άρθρο 10 του Ν. 3863/2010 , με το σκεπτικό ότι η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ( άρθρο 40 του Ν. 3996/2011 ) για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και μετά μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα από το έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμούν να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι (όχι όμως και μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης). Υπενθυμίζεται ότι με την Φ11321/19937/1443/20.11.2014 Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε ότι οι περιορισμοί ως προς το σύνολο του αναγνωριζόμενου χρόνου που τίθενται από το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011 ισχύουν και για το χρόνο αναγνώρισης των σχολικών φυλάκων, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 ετών για την απασχόλησή τους αυτή.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν θα πρέπει να λαμβάνετε πλέον υπόψη τα αναφερόμενα στη δεύτερη παράγραφο του Γ.Ε. με αρ. πρωτ. Γ23/4/17.3.2015.

2. Η ειδική προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την πενταετία που προηγείται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης καλύπτεται περιοριστικά μόνο με πραγματική και προαιρετική ασφάλιση, καθώς και με το χρόνο επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας που διανύεται εντός της κρίσιμης πενταετίας. Επομένως, ελλείψει ρητής διάταξης, δεν καλύπτεται με τον αναγνωριζόμενο χρόνο των διατάξεων του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014 . Το ίδιο ισχύει και για τη συμπλήρωση των 600 ημερών ασφάλισης την πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας, δεδομένου ότι μόνο χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη.

3. Δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014 συνιστούν ευνοϊκή μεταβολή της ασφαλιστικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης, ο αναγνωριζόμενος χρόνος των διατάξεων του Ν. 4281/2014 είναι επιτρεπτό να ληφθεί υπόψη για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης εάν πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού (8.8.2014) είχε ήδη υποβληθεί από ασφαλισμένο αίτηση συνταξιοδότησης, είτε αυτή βρίσκεται σε εκκρεμότητα είτε όχι.

Εάν έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης, οι υπολειπόμενες δόσεις για την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου κατά το μέρος που αφορούν την εισφορά του ασφαλισμένου παρακρατούνται από τη σύνταξή του (1/4), ενώ ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές που του αναλογούν εφάπαξ εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, οπότε τα οικονομικά αποτελέσματα για την προσαύξηση της σύνταξης αρχίζουν από την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης της οφειλής του εργοδότη, ενώ δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ενεργοποιηθούν πριν από την 8.8.2014.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90