27/01/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 9/2014, Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 21 του ν. 4224/2013, σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθ. 13 του ν. 3460/2006 δεν συνυπολογίζεται

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Πληροφορίες: Π. Δάβου

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189

FAX: 2105230046

e-mail : diefpar@ika.gr

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2014

Αριθ. Πρωτ. Σ40/16

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 9

 

 

ΘΕΜΑ: « Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 21 του ν. 4224/2013, σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθ. 13 του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008, του άρθ. 23 του ν. 3526/2007, καθώς και του άρθ. 75 του ν. 3746/2009, δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.»

 

Σχετ: α) Τα με αρ. πρωτ. Σ40/303/3.12.2012 & Σ40/59/11.3.2013 Γενικά Έγγραφα.

β) Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/115/1/9.1.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας

Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθ. 21 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ. 288/τ.

Α΄/31.12.2013), «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθ. 13 του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008, του άρθ. 23 του ν. 3526/2007, καθώς και του άρθ. 75 του ν. 3746/2009, είναι χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή

μειωμένης σύνταξης, χωρίς να συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιούμε τις οδηγίες του με αρ. πρωτ.

Σ40/59/11.3.2013 Γενικού Εγγράφου και σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία ελέγχου για τον προσδιορισμό του ανωτάτου ορίου αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου δεν θα συνυπολογίζετε το χρόνο που έχει διανυθεί στις εισοδηματικές ενισχύσεις του άρθ. 13 του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008(Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις Νάουσας) του άρθ. 23 του ν. 3526/2007(Βιομηχανία

Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.), καθώς και του άρθ. 75 του ν. 3746/2009 (Κλωστήρια Πρεβέζης Α.Ε.).

 

Περιπτώσεις που έχουν κριθεί διαφορετικά και έχουν απορριφθεί θα

επανεξεταστούν μετά από την υποβολή αίτησης – όχλησης από τους ενδιαφερόμενους και τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέξουν στην υποβολή της αρχικής αίτησης για συνταξιοδότηση.

Κατά τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπιστούν και περιπτώσεις στις οποίες έχει

απορριφθεί το αίτημα για προσωρινή σύνταξη, η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους από την αρχική ημερομηνία που υποβλήθηκε το αίτημα αυτό, εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί η έκδοση των σχετικών αποφάσεων αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Διοικητή

2. Γραφείο Υποδ/τή κ. Διον. Πατσούρη

3. Γραφ. Γεν. Δ/ντριας Ασφ/κών Υπηρεσιών

4. Γραφ. Δ/ντή Παροχών

5.Τμήματα Κύριας Σύνταξης και

Συγχ/νων Ταμείων & Επικ/κής Σύνταξης

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

 

Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90