08/07/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ 12/7.7.2015, Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015

 

Σχετικά: -Η διάταξη του άρθρ. 70 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69Α/2.7.2015) - Η αρ.πρωτ. Β/7/οικ.30718/1482/3.7.2015 ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Κ.Α.

Με την διάταξη της παρ.1 του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32Α/21.3.2015) θεσπίστηκε μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, με προθεσμία υποβολής αίτησης για ένταξη έως την 30.4.2015.

Με σχετικές διατάξεις των Ν.4324/2015 (ΦΕΚ 44Α/29.4.2015) και Ν.4329/2015 (ΦΕΚ 53Α/2.6.2015) παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αίτησης έως 2.6.2015 και 26.6.2015 αντίστοιχα.

Με νέα διάταξη του άρθρου 70 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69Α/2.7.2015) παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, από τη λήξη της έως και την 31 Ιουλίου 2015.

Κατά τη διάρκεια της παράτασης, στη ρύθμιση εξακολουθούν να εντάσσονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 01.04.2015 (έως 1ο δίμηνο 2015).

Ως προς τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 , όπως ισχύει (σχετ. οι αριθμ. 5/2015 και 8/2015 Εγκύκλιες Οδηγίες της Υπηρεσίας μας).

Σε συνεργασία με την Η.ΔΙ.ΚΑ. και τη Δ/νση Πληροφορικής, έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες προσαρμογές των εφαρμογών που υποστηρίζονται από το Μηχανογραφικό Σύστημα Εσόδων και τον Ιστότοπο του ΟΑΕΕ.

Της παρούσης να λάβει γνώση το προσωπικό των Υπηρεσιών, με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πηγή:


efm_728x90