14/09/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ Σ48/65/10.9.2015, Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ., στις περιπτώσεις που καταβάλλεται πολεμική σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτ

 

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Σ48/119/20.11.2013 Γενικό Έγγραφο μας.

1. Με το ως άνω Γενικό Έγγραφο και ειδικότερα την παρ. 3γ΄ σας είχαμε ενημερώσει ότι, κατά τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ., στο συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα από συντάξεις καθώς και στο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, δεν συνυπολογίζονται, μεταξύ άλλων, και τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη που χορηγείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε αναπήρους και θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, δηλαδή οίους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους που λαμβάνουν αυτί] την παροχή, ακριβώς επειδή οι ίδιοι κατέστησαν ανάπηροι και υπήρξαν θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής τους υπηρεσίας και όχι στα μέλη των οικογενειών τους που λαμβάνουν τη σύνταξή τους εκ μεταβιβάσεως,

2. Η Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της υπηρεσίας, με το με αρ. πρωτ. Φ.80000/126/24.6.2015 έγγραφο, το οποίο σας κοινοποιείται, διευκρίνισε τα παρακάτω:

Με το άρθ. 34 του Ν. 3996/2011 επαναριοθετήθηκαν από το έτος 2011 και μετά οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του Ε.Κ.Α.Χ., προκειμένου να επιτευχθεί η δικαιότερη και ορθολογικότερη καταβολή του.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και του φορολογητέου εισοδήματος, δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά σύνταξης που χορηγεί το Γ.Λ.Κ. σε ανάπηρους και θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας.

Οι διατάξεις του άρθ. 1 του Ν.Δ. 1044/1971 , όπως ισχύει, ορίζουν την έννοια του όρου «ανάπηρος πολέμου», ενώ οι διατάξεις του άρθ. 2 του ίδιου νόμου ορίζουν ότι ως θύματα πολέμου νοούνται:

α) τα λαμβάνοντα πολεμική σύνταξη μέλη των οικογενειών των κατά το άρθρο 1 πεσόντων, αποβιωσάντων ή εξαφανισθέντων και

β) τα λαμβάνοντα πολεμική σύνταξη μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων αναπήρων πολέμου.

Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίσεων, παύει να ισχύει η οδηγία της παρ. 3γ του με αρ. πρωτ. Σ/19/119/20.11.2013 Γενικού Εγγράφου και επομένως, κατά τον προσδιορισμό του συνολικού καθαρού ετήσιου εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα καθώς και του φορολογητέου εισοδήματος, προκειμένου να χορηγηθεί το Ε.Κ.Α.Σ., εξαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη που χορηγεί το Γ.Λ.Κ. τόσο στους ανάπηρους πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας όσο και στα θύματα πολέμου (όπως αυτά έχουν περιγραφεί ανωτέρω).

Περιπτώσεις πού έχουν κριθεί διαφορετικά θα επανεξεταστούν οίκοθεν, όπου αυτό είναι δυνατό, ή μετά από αίτηση - όχληση των ενδιαφερομένων.

Όσον αφορά τις οδηγίες της παρ. 5 του κοινοποιούμενού εγγράφου, περί χορήγησης κατωτάτων ορίων σύνταξης, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χαρίκλεια Γδοντάκη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ/ ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

 

Πηγή:


efm_728x90