26/06/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 29/26.6.2015, Έκδοση του Κώδικα για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και λοιπά στοιχεία

 

Σχετική: Η με αριθ. πρωτ. ΔΗΔ/17740/5.6.2015 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σας κοινοποιούμε τη με αριθ. πρωτ. ΔΗΔ/17740/5.6.2015 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία μας γνωστοποιήθηκε ότι στο ΦΕΚ 34/Α/23.3.2015 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 28 και θέμα: «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», το οποίο εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 3448/2006 -ΦΕΚ 57/Α΄: «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

Με το εν λόγω Π.Δ. κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο δικαίωμα, τους όρους και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Επιπλέον, κωδικοποιούνται οι διατάξεις του προαναφερθέντος Ν. 3448/2006 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και κάθε άλλη συναφής διάταξη, η οποία εμμέσως τροποποιεί ή συμπληρώνει τις παραπάνω διατάξεις.

Στόχος του συγκεκριμένου Π.Δ. είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία στη Δημόσια Διοίκηση, καθώς πλέον διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τη διαδικασία πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Παράλληλα, με τη συγκέντρωση και αποτύπωση των υφιστάμενων διατάξεων σε ένα ενιαίο κείμενο αναμένεται να διευκολυνθούν τα διοικητικά όργανα και να μειωθεί το διοικητικό κόστος που προκύπτει λόγω της διάσπαρτης νομοθεσίας και της πολυνομίας που μέχρι σήμερα διέπει την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Τέλος, η κωδικοποίηση αυτή θα καταστήσει δυνατή την πλήρη και άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την πρόσβασή τους στα δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Το εν λόγω Π.Δ., στο σύνολό του, μπορείτε να το αναζητήσετε στο εσωτερικό δίκτυο (INTRANET) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΖΕΡΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90