25/06/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 28/22.6.2015, Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου σε υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

Α) Σύμφωνα με την με αρ. Φ.10021/5912/709/27-2-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 543/τ. Β΄/7-3-2013) και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 61 και των παρ. 1 & 3 του άρθρου 62 του Ν. 3528/2007 , μετά από την με αρ. 69/Συν.4η/22.02.2013 σύμφωνη και ειδικά αιτιολογημένη γνώμη του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, απονεμήθηκε η ηθική αμοιβή του επαίνου στους παρακάτω υπαλλήλους του Ιδρύματος:

1. ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΕ/ΔΟ Β΄), υπάλληλο στην Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης.

2. ΡΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΤΕ/ΔΛ Β΄), υπάλληλο στην Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης.

3. ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΤΕ Πληροφορικής Ε΄), υπάλληλο στην Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης.

4. ΦΥΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΤΕ Πληροφορικής Ε΄), υπάλληλο στην Διεύθυνση Πληροφορικής,

καθώς επέδειξαν ιδιαίτερη και αποτελεσματική προσπάθεια, παράλληλα με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, συγκέντρωσαν το απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης ώστε να διενεργηθεί έρευνα για τις παράνομες χορηγούμενες παροχές που εκδόθηκαν από υπαλλήλους του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλλιθέας.

Β) Σύμφωνα με την με αρ. Φ.10021/15225/2100/7-8-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ( ΦΕΚ 2268/τ. Β΄/22-8-2014) και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 61 και των παρ. 1 & 3 του άρθρου 62 του Ν. 3528/2007, μετά από την με αρ. 245/Συν.8η/20.05.2014 σύμφωνη και ειδικά αιτιολογημένη γνώμη του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, απονεμήθηκε η ηθική αμοιβή του επαίνου στον παρακάτω υπάλληλο του Ιδρύματος:

• ΡΟΚΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΠΕ/ΔΟ Β΄), Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηρακλείου Κρήτης,

καθώς η προσφορά του έργου του ήταν πέρα της κατά την κοινή πείρα και λογική άριστης επίδοσης και έχει προκύψει πρόδηλο όφελος για την υπηρεσία από τα παρακάτω με τα οποία απασχολήθηκε:

α) με την μη σύννομη απόδοση δαπανών για σκευάσματα ειδικής διατροφής σε ασφαλισμένους του Ιδρύματος και αποβιώσαντες ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

β) με την μη σύννομη απόδοση δαπανών μετακίνησης σε νεφροπαθείς ασφαλισμένους.

γ) διεκπεραίωση Ε125 από το έτος 1999 αξίας περίπου 2.500.000,00 ευρώ. δ) καταλογισμός και υποβολή μηνυτήριων αναφορών σε συνδικαιούχους λογαριασμών αποβιώσαντων συνταξιούχων κλπ.

Γ) Σύμφωνα με την με αρ. Φ.10021/4883/Δ9/1396/26-3-2015 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ( ΦΕΚ 507/τ. Β΄/3-4-2015) και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 61 και των παρ. 1 & 3 του άρθρου 62 του Ν. 3528/2007, μετά από την με αρ. 585/Συν. 17η/19-12-2014 σύμφωνη και ειδικά αιτιολογημένη γνώμη του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, απονεμήθηκε η ηθική αμοιβή του επαίνου στους παρακάτω υπαλλήλους του Ιδρύματος:

1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (ΠΕ/ΔΟ Β΄), Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης και

2. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑΣ (ΠΕ/ΔΟ Ε΄) υπάλληλο στην Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης.

καθώς συνέταξαν και υπέβαλαν αξιόλογη, πρωτότυπη και τεκμηριωμένη πρόταση, σχετικά με τον τρόπο καταγραφής της ασφάλισης και της απόδοσης των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν, με θέμα: «Μετατροπή της μονάδας μέτρησης της ασφάλισης από Ημέρα Ασφάλισης σε Μήνα Ασφάλισης με βάση το χρόνο εργασίας και το ποσό των εισφορών», προσβλέποντας στον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο της ενοποίησης των ασφαλιστικών φορέων. Με τη συγκεκριμένη πρόταση αναδεικνύεται η ανάγκη για αντικατάσταση της μονάδας μέτρησης από Η.Α. σε μήνα ασφάλισης.

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πηγή:


efm_728x90