24/06/2015
Αρ. Πρωτ.ΙΚΑ Σ40/75/19.6.2015, «Υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρ. 37 παρ. 1 του ν.3996/2011 γονέων ή αδελφών ανάπηρων ατόμων, τα οποία είχαν τελέσει γάμο και είναι πλέον διαζευγμένα »

 

Σχετικά: α) Εγκύκλιοι: 70 / 2011, 23 & 44 /2012, β) Γενικά έγγραφα: Σ40 / 88 / 16.3.2012, Σ40 / 295 / 14-11-2012 & Σ40 /30 / 31.1.2014

Σας αποστέλλουμε την με αριθ. 390/11-12-2014 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προκειμένου να λάβετε γνώση του περιεχομένου της και για την εφαρμογή της, η οποία, όπως μας ενημέρωσε η Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το με αριθ. πρωτ. Φ.80000/οικ.16626/328/4-5-2015 έγγραφο, έγινε αποδεκτή στο σύνολό της από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφ/σης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης με τις εν λόγω διατάξεις, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, θα πρέπει να κριθούν σύμφωνα με το περιεχόμενο της κοινοποιούμενης Γνωμοδότησης.

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που απορρίφθηκαν λόγω διαφορετικής αντιμετώπισης του ίδιου ζητήματος, για τις οποίες εκδόθηκαν αποφάσεις εντός πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εγγράφου, θα πρέπει να επανεξεταστούν μετά την υποβολή αίτησης - όχλησης από τους ενδιαφερόμενους, η ημερομηνία της οποίας καθορίζει και την έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Συν/να: 1 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.( 9 σελ.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:   

1.       Γρ. Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   

2.       Γρ. Υποδιοικητών

3.       Γρ. Γ.Δ.Α.Υ. 

4.       Γρ. Διευθυντή Παροχών

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χαρίκλεια Γδοντάκη

 

ΕΝΤΥΠΟ

 

Πηγή:


efm_728x90