22/06/2015
Αρ.Πρωτ.ΙΚΑ Ρ60/30/19.6.2015, Επιλογή ωραρίου εργασίας

 

Σας υπενθυμίζουμε την με αριθμ. Φ.10021/13938/1605 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1345/τΒ΄/03.06.2013) με την οποία τροποποιήθηκε η Φ.10021/32155/5030/16.01.2012 (ΦΕΚ 209/τΒ΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και καθορίστηκε το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ως εξής: α) ώρα προσέλευσης 07:30 και ώρα αποχώρησης 15:30. β) ώρα προσέλευσης 08:00 και ώρα αποχώρησης 16:00.

Η επιλογή του ωραρίου θα πραγματοποιείται κατόπιν δήλωσης του υπαλλήλου κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.07.2011 (ΦΕΚ 1659/τΒ΄) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Επισημαίνουμε ότι οι προαναφερόμενες δηλώσεις θα κατατίθενται και θα τηρούνται στις Υπηρεσίες Διοικητικού των οικείων Μονάδων και δεν θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Μονάδων και κατόπιν εκτίμησης των δηλώσεων επιλογής από τους υπαλλήλους θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι του Ιδρύματος.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ        

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

    

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

Δήλωση επιλογής ωραρίου

 

 

Πηγή:


efm_728x90