26/05/2015
Αρ.Πρωτ.: 50569/11.5.2015, Πιστοποιητικά και Αντίγραφα ΓΕΜΗ

 

Σε απάντηση του υπ΄ αριθ. πρωτ. 400/13-3-2015 έγγραφου σας, σχετικά με την Ηλεκτρονική χορήγηση Πιστοποιητικών και Αντιγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3419/05 και την Κ.Υ.Α Κ2-4964/15.10.2014, η υποβολή αιτημάτων για χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αποσπασμάτων και αντιγράφων πράξεων και στοιχείων, από 28/2/2015 γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω, η Δ/νση μας σε συνεργασία με την ΚΕΕΕ διαμόρφωσε κατάλληλο ηλεκτρονικό περιβάλλον στο οποίο τόσο η πληρωμή των σχετικών τελών όσο και η έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αποσπασμάτων και αντιγράφων πράξεων και στοιχείων πραγματοποιείται σ΄ αυτό.

Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή δημιουργεί το κατάλληλο πρότυπο βεβαιώσεως ή πιστοποιητικού αντλώντας στοιχεία οπό τη βάση του ΓΕΜΗ. Ο χρήστης προβαίνει σε έλεγχο του αυτόματα δημιουργηθέντος προτύπου και στη συνέχεια το εν λόγω πρότυπο υπογράφεται και παραδίδεται ψηφιακά στον αιτούντα. Η ορθή συμπλήρωση της βάσης του ΓΕΜΗ, που είναι αποκλειστική υποχρέωση της υπηρεσίας σας, είναι η προϋπόθεση για τη σωστή έκδοση των πιστοποιητικών. Σε αντίθετη περίπτωση τα εν λόγω πιστοποιητικά μπορεί να εκδοθούν εσφαλμένα. Για τα αποσπάσματα ή τα αντίγραφα πράξεων ή στοιχείων η εφαρμογή προβλέπει την αυτοματοποιημένη παράδοση τους στον αιτούντα. Και σε αυτή την περίπτωση η ορθή ενημέρωση της βάσης που επίσης είναι αποκλειστική υποχρέωση της Υπηρεσίας σας, είναι η αναγκαία συνθήκη για την ορθή παράδοση ή μη των λόγω αποσπασμάτων πράξεων ή στοιχείων.

Από τα ανωτέρω τεκμαίρεται ότι:

α) ελαχιστοποιούνται τα όποια προβλήματα της εφαρμογής τόσο από τη σχετική εξοικείωση των χρηστών όσο και από αυτή των αιτούντων πράξεων, στοιχείων ή και πιστοποιητικών.

β) Η ορθή συμπλήρωση της βάσης του ΓΕΜΗ είναι κρίσιμης σημασίας και ουσιαστική ενέργεια προκειμένου τα αιτηθέντα στοιχεία να παραδοθούν άμεσα στον αιτούντα.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

 

Πηγή:


efm_728x90