26/05/2015
ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ.Ε33/281/25.5.2015, «Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - Απριλίου 2015»

 

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Σε συνέχεια του με αριθ. Ε33/9/24.01.2014 εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε ότι: Από την επεξεργασία των στοιχείων, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.), που αφορούν τη πορεία των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα τα οποία αποτυπώνονται στους τέσσερις επισυναπτόμενους πίνακες με συγκεντρωτικά στοιχεία για τη «Πάγια» ρύθμιση της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 και τη ρύθμιση «Νέας Αρχής» της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ' του άρθρου πρώτου του ιδίου νόμου, των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’ /31-10-2014) καθώς και του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/τ. Α721-3-2015). Τα εν λόγω στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. www.ika.gr στην ενότητα «Ενημερώσεις» με ένδειξη «Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων», τα οποία καταχωρούνται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Πηγή:


efm_728x90