26/05/2015
ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε33/261/21/4/2015, «Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - Μαρτίου 2015»

 

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Σε συνέχεια του με αριθ. Ε33/9/24.01.2014 εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε ότι:

Από την επεξεργασία των στοιχείων, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.), που αφορούν τη πορεία των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα τα οποία αποτυπώνονται στους τέσσερις επισυναπτόμενους πίνακες με συγκεντρωτικά στοιχεία για τη «Πάγια» ρύθμιση της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 και τη ρύθμιση «Νέας Αρχής» της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ' του άρθρου πρώτου του ιδίου νόμου, των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’ /31-10-2014) καθώς και του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/τ. Α721-3-2015).Τα εν λόγω στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. www.ika.gr στην ενότητα «Ενημερώσεις» με ένδειξη «Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων», τα οποία καταχωρούνται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πηγή:


efm_728x90