13/05/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 21/30.4.2015 Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α729-04-2015) η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ32/Α72015) για την υπαγωγή σε ρύθμιση (τύποι ρύθμισης 83, 84) σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 02/06/2015.

Ειδικά για οφειλές υπέρ του πρώην Ο.Π.Α.Δ., δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και ο τρόπος βεβαίωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το φορέα, χορηγείται μεγαλύτερη προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στην ρύθμιση, δηλ. η αίτηση δύναται να υποβληθεί έως και tic 30/06/2015.

Με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι στην ρύθμιση του ν. 4321/2015 δύναται να υπαχθούν οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην NAT, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 01/04/2015. Επομένως, μετά την ψήφιση του νόμου 4324/2015, στη ρύθμιση του αρ. 28 του ν.4321/15 εντάσσονται κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, οφειλές χρονικής περιόδου έως και 02/2015.

Για τον Ο.Γ.Α. παραμένει η δυνατότητα ένταξης στην εν λόγω ρύθμιση οφειλών έως 30/06/2014, καθώς οφειλές μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν είναι ληξιπρόθεσμες στις 02/04/2015.

Οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου 4321/2015 και στους οποίους καταλογίστηκε από το φορέα οφειλή που αφορά χρονική περίοδο 02/2015 δύνανται να εξοφλήσουν αυτήν εφάπαξ ή να την εντάξουν στη ρύθμιση που διατηρούν.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση παραμένει η καταβολή των τρεγουσών εισφορών για περιόδους που έπονται των οφειλών που ρυθμίζονται, δηλαδή η καταβολή εισφορών χρονικής περιόδου 03/2015 και εντεύθεν.

Επιπλέον, στην ίδια παράγραφο διευρύνεται το ποσό οφειλών από επιστροφές παροχών ή ενοίκια ακινήτων που δύναται να υπαχθεί σε ρύθμιση με τις διατάξεις του αρ. 28 του 4321/15 από 500.000 ευρώ σε 1.500.000 ευρώ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην παράγραφο 13 του άρθρου 28 του ν.4321/15, σας γνωρίζουμε ότι αναριθμείται σε 13.α και προστίθεται παράγραφος 13.β σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση για τους οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α. απόλλυται σε περίπτωση: α.  Μη καταβολής τρεχουσών εισφορών

β. Καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων ρύθμισης ανά 12μηνο

προγράμματος ρύθμισης. Σύμφωνα με τη διάταξη οι καθυστερούμενες δόσεις ρύθμισης, πέραν της πρώτης, προσαυξάνονται με επιτόκιο 0,25% μηνιαίως.

Παραδείνυατα:

1. Οφειλέτης Ο.Α.Ε.Ε. εντάχθηκε στη ρύθμιση του συγκεκριμένου νόμου τον 04/2015 και καθυστερεί τη δόση του Ιουλίου. Η καθυστερούμενη δόση καταβάλλεται μαζί με τη δόση του Αυγούστου, χωρίς επιβολή προσαύξησης.

Στη συνέχεια, ο ίδιος οφειλέτης καθυστερεί τη δόση του Οκτωβρίου, την οποία καταβάλει μαζί με τη δόση Νοεμβρίου. Στην περίπτωση αυτή η καθυστερούμενη δόση του Οκτωβρίου (2η καθυστέρηση) καταβάλλεται με μηνιαία προσαύξηση 0,25%. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει και τρίτη δόση εντός του πρώτου έτους της ρύθμισης.

 

2. Οφειλέτης Ο.Α.Ε.Ε. εντάχθηκε στη ρύθμιση του νόμου 4321/2015 τον 04/2015 και καθυστερεί τη δόση Ιουλίου, την οποία καταβάλει τον Αύγουστο χωρίς επιβολή προσαύξησης.

Ο οφειλέτης στη συνέχεια δεν καταβάλει τη δόση του Αυγούστου (2η καθυστέρηση) την οποία καταβάλει υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου με προσαύξηση 0,25%. Αν δεν καταβληθεί και η δόση του Σεπτεμβρίου εντός της προθεσμίας (3η καθυστέρηση) αυτή καταβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με τη δόση του Οκτωβρίου με προσαύξηση 0,25%.

Για την εφαρμογή των προαναφερόμενων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εντάσσουν τους οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. και του Ε.Τ.Α.Α. στον τύπο ρύθμισης 87. Οφειλέτες των εν λόγω φορέων που είχαν ήδη ενταχθεί στον τύπο ρύθμισης 83, θα μεταφερθούν με κεντρική ροή στο νέο τύπο 87 χωρίς να απαιτούνται ενέργειες από τις υπηρεσίες σας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που χορηγήθηκαν με την εγκύκλιο 14/2015 των υπηρεσιών μας.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90