05/05/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ 8/4.5.2015, Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015

 

Σχετικά: Η διάταξη του άρθρ. 19 του Ν.4324/2015 (ΦΕΚ ΤΑ΄/αρ. φύλλου 44/29.04.2015)

Με την πιο πάνω σχετική διάταξη παρατείνεται η προθεσμία της παρ.1 του άρθρ. 28 του Ν.4321/2015 , για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, από τη λήξη της έως και τις 02.06.2015.

Με τη νέα διάταξη εντάσσονται πλέον στη ρύθμιση οι ληξιπρόθεσμες, κατά την 01/04/2015, οφειλές ( και 1ο δίμηνο 2015).

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, τροποποιούνται, προς το ευνοϊκότερο, οι όροι απώλειας της ρύθμισης, επιτρέποντας την καθυστέρηση έως ένα μήνα, τριών δόσεων ανά έτος ρύθμισης, έναντι της μίας που ίσχυε με την αρχική διάταξη. Οι πέραν της μίας καθυστερούμενες δόσεις (δεύτερη και τρίτη) προσαυξάνονται με επιπλέον επιτόκιο 0,25% μηνιαίως.

Οι νέοι όροι απώλειας ισχύουν και για τους ήδη ενταχθέντες στη ρύθμιση. Τέλος, στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, μετά από σχετική αίτηση και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 1.500.000 ευρώ.

Ως προς τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση ισχύει η διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 όπως έχει εξειδικευτεί με την αριθμ. 5/2015 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Σε συνεργασία με την Η.ΔΙ.ΚΑ. και τη Δ/νση Πληροφορικής, έχουν ήδη προχωρήσει οι απαραίτητες προσαρμογές των εφαρμογών που υποστηρίζονται από το Μηχανογραφικό Σύστημα και τον Ιστότοπο του Ο.Α.Ε.Ε.

Της παρούσης να λάβει γνώση το προσωπικό των Υπηρεσιών, με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ

 

Πηγή:


efm_728x90