05/05/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ 7/28.4.2015, Αναγγελία Ο.Α.Ε.Ε. σε πλειστηριασμό-Κ.Ε.Α.Ο.

 

Με την πιο πάνω σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας έχουν δοθεί οδηγίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται όταν αναγγέλλεται ο Ο.Α.Ε.Ε. σε πλειστηριασμούς.

Με την παρούσα παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες για τις περιπτώσεις εκείνες που οι οφειλές του ασφαλισμένου- οφειλέτη έχουν βεβαιωθεί στο Κ.Ε.Α.Ο.

Όπως είναι γνωστό, μετά την βεβαίωση οφειλών η αρμοδιότητα είσπραξης, ρύθμισης ή λήψης αναγκαστικών μέτρων ανήκει στο Κ.Ε.Α.Ο.

Η αρμοδιότητα αυτή επεκτείνεται και στην διαχείριση της διαδικασίας πλειστηριασμών για τις βεβαιωμένες οφειλές.

Ως εκ τούτου, όταν γνωστοποιούνται προγράμματα πλειστηριασμών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού θα πρέπει να ερευνάται αν έχουν βεβαιωθεί οφειλές και να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ώστε να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Υποκατάστημα Κ.Ε.Α.Ο.

Οι οδηγίες της εγκυκλίου 12/08 εξακολουθούν να ισχύουν για τις οφειλές που παραμένουν υπό την εποπτεία του Ο.Α.Ε.Ε.

Της παρούσης να λάβει γνώση με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων το προσωπικό των Υπηρεσιών.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο.Α.Ε.Ε.

Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας

Ι. ΜΑΡΙΑ

 

Πηγή:


efm_728x90