29/04/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 20/29.4.2015, Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ.92 παρ.2 του N.4313/2014, περί μη συνυπολογισμού στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ.92 παρ.2 του N.4313/2014, περί μη συνυπολογισμού στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.40 του N.3996/2011, του χρόνου που έχει αναγνωριστεί με τις διατάξεις του άρθ.3 του N.2366/1995 από το προσωπικό της πρώην Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών.

Σχετ: α) Τα με αρ. πρωτ. Σ40/303/3.12.2012, Σ40/59/11.3.2013 Γενικά Έγγραφα. β) Οι με αριθ. 9/2014 και 53/2014 εγκύκλιοι γ) Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ. 102/20.3.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

1. Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθ. 92 παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (Φ.Ε.Κ. 216/τ. Α΄/17.12.2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων "Έργων και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με την οποία, στο άρθρο 59 του Ν. 4277/2014 μετά τη φράση «και των νόμων 3746/2009 άρθρο 75 , 3762/2009 άρθρο 32 » προστίθεται φράση ως εξής: « 2366/1995 άρθρο 3 ».

Έτσι, το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθ. 40 του Ν. 3996/2011 , όπως συμπληρώθηκε, προβλέπει ότι ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθ. 13 του Ν. 3460/2006 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του Ν. 3660/2008 , του άρθ. 23 του Ν. 3526/2007 καθώς αυτός που αναγνωρίστηκε με τους νόμους 3746/2009 άρθ. 75 , 3762/2009 άρθ. 32 , 2366/1995 άρθ. 3 και 3518/2006 άρθ. 69 , είναι χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, χωρίς να συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του Ν. 3996/2011.

Κατόπιν των ανωτέρω, ανακεφαλαιώνοντας και συμπληρώνοντας τις οδηγίες της εγκυκλίου 9/2014, σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία ελέγχου για τον προσδιορισμό του ανωτάτου ορίου αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, όπως ισχύει για κάθε έτος, δεν θα συνυπολογίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί στις εισοδηματικές ενισχύσεις ή έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

• του άρθ. 13 του Ν. 3460/2006 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του Ν. 3660/2008 {ΦΕΚ 78/τ. Α΄/7.5.2008 (Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις Νάουσας)},

• του άρθ. 23 του Ν. 3526/2007 {ΦΕΚ 24/τ.Α΄/9.2.2007(Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.)},

• του άρθ. 75 του Ν. 3746/2009 {ΦΕΚ. 27/τ. Α΄/16.2.2009 (Κλωστήρια Πρεβέζης Α.Ε.)},

• του άρθ. 32 του Ν. 3762/2009 {ΦΕΚ. 75/τ.Α΄/15.5.2009(Συνεταιριστικά Λιπάσματα Α.Ε.)}

• του άρθ. 69 του Ν. 3518/2006 {ΦΕΚ. 272/τ.Α΄/21.12.2006 (ΝΑΥΣΙ Α.Ε.)

• του άρθ. 3 του Ν. 2366/1995 {ΦΕΚ 256/τ. Α΄/12.12.1995(ΕΑΣ)}

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που τυχόν είχε συνυπολογιστεί κάποιος από τους ανωτέρω χρόνους στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου των διατάξεων του άρθ. 40 του Ν. 3996/2011 , με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χρόνος ασφάλισης για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και να απορριφθεί η αίτησή τους για συνταξιοδότηση, θα πρέπει να ανακληθούν οι σχετικές αποφάσεις, έπειτα από αίτηση - όχληση των ενδιαφερομένων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του Ν. 3996/2011 θα πρέπει να εκδοθούν νέες αποφάσεις συνταξιοδότησης με έναρξη την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90