27/04/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 19/23.4.2015 «Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων»

 

Σχετ.: H υπ’αριθμ. 66/ 2014 εγκύκλιος ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 τ.Α΄/19-3-2015) « Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις » καθώς και την υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ. 12831/182/3.4.2015 Ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 248 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α΄/8-8-2014 ) « Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις » καθώς και την υπ’ αριθμ. Φ.11321/19937/1443/20-11-2014 ( ΦΕΚ 3169/τ.Β΄/26-11-2014) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου ,δόθηκε η δυνατότητα στο προσωπικό που έως τη θέση σε ισχύ του ν.4172/2013, υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, να αναγνωρίσει ως συντάξιμο, κατόπιν εξαγοράς, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ, το χρόνο απασχόλησής του στα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.2639/1998. (Σχετ. η υπ’αριθμ. 66/ 2014 εγκύκλιος ΙΚΑ- ΕΤΑΜ).

Οι ανωτέρω διατάξεις όριζαν ότι, η σχετική αίτηση αναγνώρισης έπρεπε να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών, από τη δημοσίευση της κοινοποιούμενης Υ.Α., ήτοι μέχρι 26/2/2015.

Ήδη με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δίδεται παράταση διάρκειας τριών (3) μηνών από τη λήξη της και ως εκ τούτου η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης αναγνώρισης ορίζεται η 26/5/2015.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις, απορριπτικές αποφάσεις εκπρόθεσμης υποβολής των σχετικών αιτήσεων, θα πρέπει αυτές οίκοθεν να επανεξετασθούν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90