27/04/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 18/24.4.2015: «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων - Προσαρμογή Υπηρεσιακών σφραγίδων»

Α. Σας κοινοποιούµε το Π.∆. 24/27.01.2014 (Φ.Ε.Κ. 20/τ.Α΄/27.01.2015), µε τίτλο: «Σύσταση και                  µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», και σας γνωρίζουµε ότι :

 

Με το άρθρο 1 συνιστάται Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και συγκροτείται από τις Υπηρεσίες των πρώην Υπουργείων Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Μακεδονίας και Θράκης. Με το άρθρο 2 συνιστάται Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και συγκροτείται από τις Υπηρεσίες των πρώην Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Τουρισµού, και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

Με το άρθρο 3 συνιστάται Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκροτείται από τις Υπηρεσίες των πρώην Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, και της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Με το άρθρο 4 συνιστάται Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και συγκροτείται από τις Υπηρεσίες των πρώην Υπουργείων Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, και Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Με το άρθρο 27 του ν. 4320/2014, (Φ.Ε.Κ. 29/τ.Α΄/19.03.2015) καταργείται το άρθρο 5 του ανωτέρω Π.∆. και µετονοµάζονται τα Υπουργεία Εργασίας και 2 Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που είχαν συσταθεί µε αυτό.

Ειδικότερα:

1.Με την παρ.1 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετονοµάζεται σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2.Με την παρ.2 το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετονοµάζεται σε Υπουργείο Υγείας.

3.Με την παρ.3 η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων µεταφέρεται και µε τους εποπτευόµενους από αυτή φορείς (π.χ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Β. Εξυπακούεται ότι µε την µετονοµασία του Υπουργείου θα πρέπει να κατασκευαστούν νέες στρογγυλές σφραγίδες µε τη νέα ονοµασία του Υπουργείου. Οδηγίες για τον τρόπο κατασκευής αυτών έχουν δοθεί µε την υπ’ αριθ. 56/17.09.2014 εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσής µας (Α∆Α:78Ρ14691ΩΓ-ΓΡΘ), στην οποία και σας παραπέµπουµε.

Επίσης, σας κοινοποιούµε την µε αρ. Φ.80000/11788/3531/3.4.15 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 627/Β΄/17.4.2015), σύµφωνα µε την οποία «Ο τίτλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να αποτυπώνεται σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας χώρου στις σφραγίδες των Υπηρεσιών µας συνοπτικά µε τα αρχικά ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.»

Τέλος, εφιστούµε και πάλι την προσοχή για την πιστή εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε τις σφραγίδες, τη µέριµνα για την καταστροφή όσων δεν τηρούν τον τύπο, και τον ορισµό υπευθύνων για τη σωστή χρήση και φύλαξη αυτών σύµφωνα µε τις οδηγίες των εγκυκλίων 55/1976 και 45/2004 της διεύθυνσης µας.

Παρακαλούμε για την αποστολή στην Υπηρεσία µας δείγματος της νέας σφραγίδας σας µέσω FAX το αργότερο μέχρι 15/5/2015.

Συν/να: φ.( 9 )

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΟΥΡΙ∆ΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Πηγή:


efm_728x90