03/09/2015
Αριθμ. Πρωτ: 36557/980/11.8.2015, Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης εργοδοτών για την απόκτηση δυνατότητας άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους

 

Στην με αριθμ. 10520/213/16-03-2015 απόφαση «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας -Προγράμματα 2015» (ΦΕΚ 453/Β/24-03-2015), προβλεπόταν ότι επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στο ΕΡΓΑΝΗ - πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω απόφασης - υποχρεούνταν να είχαν ολοκληρώσει την επιμόρφωση μέχρι 30-06-2015.

Με το 30057/871/1-7-2015 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι 30-10-2015.

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90