13/01/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 1/2014, Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» στους Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρωτή του

 

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 090/27/12.12.13 (ΦΕΚ.3265/τ.Β΄/20.12.2013) απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος με την οποία μεταβιβάζεται στους Υποδιοικητές α) η άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητή β) η εξουσία να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» και καθορίζεται η αναπλήρωσή του, για ενημέρωση και εφαρμογή.

Οι παρακάτω Διευθύνσεις της Διοίκησης:

1. Διοικητικού Προσωπικού

2. Ασφάλισης και Εσόδων

3. Γραμματείας

4. Νομική και

5. Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης

 υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Ιδρύματος.

 

ΑΚΡΙΒEΣ ΑΝΤIΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Γραμμ. Υποστήριξης και

Διοικητικής Μέριμνας

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΥΡΙΔΟΥ

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

 1.1. Του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.Δ. 2698/1953 (ΦΕΚ 315/ τ.Α΄/10.11.1953), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.Δ.3710/1957 (ΦΕΚ100/τ.Α΄/12.6.1957).

 1.2. Του Β. Δ/τος της 11/7/1957 (ΦΕΚ125/τ.Α΄/15.7.1957), των άρθρων 15 παρ. 1 και 2 του Ν.1573/1985 (ΦΕΚ201/τ.Α΄/27.11.1985) και του άρθρου 37 παρ.4 του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/ τ.Α΄ /5.1.1999).

 1.3. Του Π.Δ/τος 266/1989 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/22.5.1989) περί του «Οργανισμού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 1.4. Το άρθρο 9 παρ. 2 & 3 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. Α΄/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την 090/9/14.3.2013 (ΦΕΚ 661/τ.Β΄/21.3.2013) απόφασή μας.

3. Την υπ΄αριθμ. 24/7.08.2013, (ΦΕΚ 381/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./7.8.2013) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία επαναδιορίσθηκε Διοικητής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο Ροβέρτος Σπυρόπουλος του Αποστόλου με τριετή θητεία και την υπ’ αριθ. Φ.10021/23683/1362 (ΦΕΚ 385/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./9.8.2013) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία διορίστηκε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τρία χρόνια.

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.10021/4493/268/15.2.2013 (ΦΕΚ 62/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./15.2.2013), απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία διορίστηκε Υποδιοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου του Γεωργίου με τριετή θητεία.

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.10021/21190/1252/20.9.2013 (ΦΕΚ.470/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30.9.2013), απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία διορίσθηκε Υποδιοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο Διονύσιος Πατσούρης του Χαραλάμπους με τριετή θητεία.

6. Την υπ’ αριθμ. 10021/οικ.31695/1965/23.12.2011 (ΦΕΚ462/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 28.12.2011), απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία διορίστηκε Υποδιοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η Τριανταφυλλίδη Βασιλική του Αθανασίου με τριετή θητεία.

7. Την αναγκαιότητα μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» στους Υποδιοικητές και καθορισμού αναπληρωτή του για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

 

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την 090/9/14.3.2013 (ΦΕΚ 661/τ.Β΄/21.3.2013) απόφασή μας ως εξής:

1) Ι) Στον Υποδιοικητή Κωνσταντίνο Παπαθανασίου:

α) Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων εκτός από τα θέματα με τα οποία χαράσσεται η γενική πολιτική του Ιδρύματος:

Για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:

1. Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής

3. Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης

4. Κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων

β) Μεταβιβάζουμε την εξουσία να υπογράφει «Με εντολή Διοικητή» πράξεις και έγγραφα της Διεύθυνσης Προμηθειών και Χημικών ΥπηρεσιώνII. Στον Υποδιοικητή Διονύσιο Πατσούρη:

α) Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων εκτός από τα θέματα με τα οποία χαράσσεται η γενική πολιτική του Ιδρύματος:

Για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:

1. Παροχών

2. Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων

3. Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.

4. Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας

β) Μεταβιβάζουμε την εξουσία να υπογράφει «Με εντολή Διοικητή» πράξεις και έγγραφα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

III. Στην Υποδιοικητή Βασιλική Τριανταφυλλίδη

 

α) Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων εκτός από τα θέματα με τα οποία χαράσσεται η γενική πολιτική του Ιδρύματος:

Για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:

1. Τεχνικής Υποστήριξης

2. Εκμετάλλευσης

3. Εφαρμογών

β) Μεταβιβάζουμε την εξουσία να υπογράφει «Με εντολή Διοικητή» πράξεις και έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης.

2. Ορίζουμε ως αναπληρωτή του Διοικητή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τον Υποδιοικητή Κωνσταντίνο Παπαθανασίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τούτου, τον Υποδιοικητή Διονύσιο Πατσούρη.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90