07/04/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 15/3.4.2015, Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ εξουσιοδότηση υπογραφής Με εντολή Διοικητή» στους Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρωτή του

 

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 090/5/6.03.15 (ΦΕΚ 486/τ.Β΄/31.3.2015) απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος με την οποία μεταβιβάζεται στους Υποδιοικητές α) η άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητή, β) η εξουσία να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» και καθορίζεται η αναπλήρωσή του, για ενημέρωση και εφαρμογή.

 

Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Διοίκησης:

1. Διοικητικού Προσωπικού

2. Ασφάλισης και Εσόδων

3. Γραμματείας

4. Νομικής

5. Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης ασκούνται απευθείας από το Διοικητή του Ιδρύματος.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμμ. Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

         

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

Πηγή:


efm_728x90