05/03/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ O.A.E.E 3/2.3.2015, Ρύθμιση θεμάτων οχημάτων δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών

 

Σχετικά : Το άρθρο 29 παρ.1 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ ΤΑ'261/17.12.2014)

 

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 3 αρθρ. 13 του Π.Δ. 258/05 στις περιπτώσεις μεταβίβασης της κυριότητας, της χρήσης ή της εκμετάλλευσης οχημάτων δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών που ανήκουν στην κυριότητα νομικού προσώπου (ΚΤΕΛ) απαιτείται η ασφαλιστική ενημερότητα όλων των υπόχρεων προς ασφάλιση μετόχων.

Με νέα διάταξη της παρ. 1 αρθρ. 29 Ν. 4313/14, «περί ρύθμισης θεμάτων οχημάτων δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών», ο έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας περιορίζεται στα υπόχρεα προς ασφάλιση μέλη του Δ.Σ του Νομικού προσώπου όταν πρόκειται για έκδοση άδειας κυκλοφορίας, πράξης αποχαρακτηρισμού ή μεταβίβαση του οχήματος. Ειδικότερα η διάταξη προβλέπει:

«Σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ή πράξης αποχαρακτηρισμού ή μεταβίβασης λεωφορείου δημοσίας χρήσεως που ανήκει στην κυριότητα του νομικού προσώπου ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ ή σε εταιρεία του άρθρου 29 του ν. 588/1977, που είναι ενταγμένη σε τέτοιο φορέα, υπόχρεοι υποβολής ασφαλιστικής ενημερότητας, που ορίζει το άρθρο 13 του Π.Δ. 258/05 είναι τα μέλη του Δ.Σ. αυτών».

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διάταξης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού δίνονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις - οδηγίες:

1. Η διάταξη αφορά οχήματα-λεωφορεία δημόσιας χρήσης που ανήκουν ή πρόκειται να υπαχθούν στην κυριότητα Νομικού Προσώπου.

2.Τα Νομικά πρόσωπα που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης είναι αποκλειστικά: ΚΤΕΛ Α.Ε., ΚΤΕΛ και οι εταιρείες του άρθρου 29 του ν.588/1977.

Ως εταιρείες του άρθρου 29 του Ν. 588/77 νοούνται πάσης μορφής εταιρείες που έχουν συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους των ενταγμένων στο αντίστοιχο ΚΤΕΛ λεωφορείων. (Η δυνατότητα σύστασης τέτοιων εταιρειών έχει καταργηθεί με την διάταξη της περ. γ αρθρ. 50 του Ν.2963/2001).

3.Η υποχρέωση ασφαλιστικής ενημερότητας περιορίζεται στα μέλη του Δ.Σ. του Νομικού προσώπου μόνο στις περιπτώσεις έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, αποχαρακτηρισμού του οχήματος ή μεταβίβασής του.

Για κάθε άλλη περίπτωση υποχρέωση ενημερότητας έχουν όλοι οι υπόχρεοι σε ασφάλιση μέτοχοι του Νομικού προσώπου, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 3 αρθρ. 13 του Π.Δ. 258/05.

4.Η διάταξη έχει ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της 17/12/2014 (ΦΕΚ τΑ 261/17-12-2014).

ΟΔΗΓΙΕΣ

-Για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας μελών Δ.Σ. νομικού προσώπου υποβάλλεται σχετικό αίτημα του νόμιμου εκπρόσωπου συνοδευόμενο - εκτός των άλλων- από τα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ταυτότητα του εκπρόσωπου, τα μέλη του Δ.Σ. και τον σκοπό για τον οποίο ζητείται η ενημερότητα (πρακτικά Γενικής Συνέλευσης ή Δ.Σ.).

-Διενεργείται οικονομικός έλεγχος στα μέλη του Δ.Σ. που έχουν υποχρέωση ασφάλισης ως μέτοχοι του νομικού προσώπου.

Όπως είναι γνωστό, στις περιπτώσεις μεταβίβασης οχήματος απαιτείται πλήρης εξόφληση των πάσης φύσεως ασφαλιστικών οφειλών ενώ στις περιπτώσεις έκδοσης άδειας ή αποχαρακτηρισμού απαιτείται εξόφληση ή ρύθμισή τους.

-Χορηγείται απαντητικό έγγραφο (συν. υπόδειγμα) προς τον νόμιμο εκπρόσωπο εφόσον το σύνολο των υπόχρεων προς ασφάλιση μελών Δ.Σ. είναι ενήμεροι. Ως προς την υποχρέωση στην ασφάλιση θα ελέγχονται μόνο για τη συγκεκριμένη ιδιότητα και ανεξαρτήτως άλλων παράλληλα ασκούμενων δραστηριοτήτων.

Με ευθύνη των Προϊστάμενων Δ/νσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση της παρούσης το προσωπικό των Υπηρεσιών.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90