07/11/2013
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Στην . . . . . . . .., σήμερα . . . . . . . .. οι συμβαλλόμενοι:

 

Α. Η εταιρία με την επωνυμία «. . . . . . . . .., A.Ε.» που εδρεύει στο . . . . . . . .. . .. .. , οδός . . . . . . . .. αρ. . . . . . . . .., νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. . . . . . . .. του . . . . . . . .. κάτοικο . . . . . . . .., με Α.Δ.Τ. . . . . . . .. . . . . . . . .. Αττικής, . . . . . . . .. καλούμενη κατωτέρω χάριν συντομίας «Εργοδότης»

Και

 

Β. Η . . . . . . . . .., του . . . . . . . . .., και της . . . . . . . . ., ημερ. γέννησης …./…/….., κάτοικος. . . . . . . . .., με Α.Δ.Τ. . . . . . . . ..,, ημ. έκδοσης …/…./…., εκδ. αρχή ΑΣΤ. ΤΜΗΜΑ. . . . . . . . .., καλούμενη κατωτέρω χάριν συντομίας «Εργαζόμενος» δήλωσαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

 

1.Ο Εργαζόμενος προσλαμβάνεται από τον Εργοδότη να παρέχει τις υπηρεσίες του, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου από …/…./…., στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα, οδός . . . . . . . . .., αρ. . . . . . . . ..

           

Αντικείμενο    της     εργασίας   του    Εργαζόμενου     είναι η ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ειδικότητα: Υπάλληλος Γραφείου.

Η πιο πάνω περιγραφή του αντικειμένου εργασίας είναι ενδεικτική και    προσαρμόζεται στις ανάγκες του Εργοδότη.

 

2.Κατά τη ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων, ο Εργαζόμενος προσλαμβάνεται εις άπασας της παρούσας ή μέλλουσας εγκαταστάσεις της εταιρίας οπουδήποτε αυτές ευρίσκονται και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο. Στις ανωτέρω περιοχές που αποτελούν τόπο εργασίας του προσωπικού η εταιρία δικαιούται κατ’ ελεύθερη κρίση αυτής και τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας να μεταθέτει προσκαίρως ή οριστικώς τον Εργαζόμενο αναλόγως των αναγκών της.

 

Η άνω μετακίνηση ρητώς συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους ότι δεν θεωρείται, ούτε είναι μονομερώς βλαπτική μεταβολή.

 

3.Ο Εργαζόμενος υποχρεούται να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια στην εκτέλεση της ανατιθέμενης σ’ αυτόν υπηρεσίας, να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες και εντολές των προϊσταμένων του, να περιφρουρεί και προάγει με κάθε τρόπο τα συμφέροντα του εργοδότη και να αφιερώνει την πείρα και τις γνώσεις του για την ευόδωση των εργασιών του Εργοδότη.

Αδιαφορία του Εργαζόμενου περί την εκπλήρωση των εκ της παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεων του συνιστά σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων του Εργαζόμενου.

 

4.Η διάρκεια της άδειας με αποδοχές και το επίδομα αδείας, που δικαιούται ο Εργαζόμενος καθορίζονται από το Ν. 1346/1983, τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις εργασίας και τις λοιπές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας όπως ισχύουν ή τυχόν θα τροποποιηθούν στο μέλλον.

 

 

5.Ο Εργαζόμενος πρέπει να συμμορφώνεται προς την υποχρέωση πίστης. 

Ειδικότερα δε συμφωνούνται τα εξής:

 

α. Ο Εργαζόμενος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια, απαγορευομένου ρητά σ’ αυτόν να ανακοινώσει ή παραχωρήσει οποτεδήποτε, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμβάσεως, είτε μετά τη λήξη αυτής, σε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία ή επαγγελματικό μυστικό της εταιρίας ή πελάτου της εταιρίας, ή να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες ή επαγγελματικά μυστικά για ίδιον όφελος ή για λογαριασμό τρίτου.

 

Β. Απαγορεύεται ρητά στον Εργαζόμενο να διατηρεί προσωπικό αρχείο ή να μεταφέρει εκτός των γραφείων της εταιρίας οποιαδήποτε έγγραφα ή αντίγραφα εγγράφων, στοιχεία, υλικά και αντικείμενα που έχουν περιέλθει στην κατοχή του στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφος άδεια της εταιρίας.

 

γ.Ο Εργαζόμενος συνομολογεί και αναγνωρίζει με το παρόν ότι όλες οι σημειώσεις, φάκελοι, έγγραφα και στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρίας ή/και των πελατών αυτής και τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή του κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, αποτελούν περιουσία της εταιρίας και κατά συνέπεια υποχρεούται να τα παραδώσει στην εταιρία κατά τη λήξη της απασχολήσεώς του ή οποτεδήποτε του ζητηθούν.

 

Σε περίπτωση που ο Εργαζόμενος παραβεί οποιαδήποτε από τις ως άνω υποχρεώσεις, η εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο και να ζητήσει την αποκατάσταση πάσας θετικής και αποθετικής της ζημίας, ως και εύλογη αποζημίωση.

 

Τα μέρη συναποδέχονται και συνομολογούν με το παρόν ότι οι ως άνω περιορισμοί είναι δίκαιοι και εύλογοι. Σε περίπτωση δε που κάποια από τις περιεχόμενες στην παράγραφο 5 συμφωνίες ή κάποιο τμήμα συμφωνίας θεωρηθεί στη συνέχεια ανίσχυρο ή ανενεργό, οι λοιπές συμφωνίες ή το υπόλοιπο τμήμα της συμφωνίας δεν θα επηρεάζονται από τα ανίσχυρα ή ανενεργά μέρη.

 

6.         Οι συνολικές μικτές αποδοχές του Εργαζόμενου ανέρχονται σήμερα σε ……………..   ευρώ/ μηνιαίως και καταβάλλονται ισόποσα την 15η και την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα.

Από τις άνω αποδοχές θα παρακρατούνται οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις και εισφορές οι βαρύνουσες τον Εργαζόμενο.

 

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητική Απόφαση με την οποία αμοίβεται ο Εργαζόμενος είναι των Υπαλλήλων Γραφείων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών.

 

7.Συμφωνείται ότι οι συνολικές αποδοχές του Εργαζόμενου, όπως καθορίζονται τώρα και όπως τυχόν συμφωνηθούν στο μέλλον, περιλαμβάνουν και καλύπτουν όλες τις κάθε είδους και φύσης νόμιμες αποδοχές του Εργαζόμενου και όλα γενικά τα επιδόματα και προσαυξήσεις χωρίς καμία εξαίρεση, κάθε είδους, φύσης, ονομασίας ή αιτίας που επιβάλλονται με ΣΣΕ ή ΔΑ ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο,  είτε ισχύουν την ημερομηνία έναρξης αυτής της σύμβασης, είτε τυχόν επιβληθούν στο μέλλον.

 

8. Εάν οποιαδήποτε νόμιμη αποδοχή αυξηθεί, ή αν καθιερωθούν στο μέλλον άλλες επιπρόσθετες νόμιμες αποδοχές, οποιασδήποτε φύσης, είδους, ονομασίας ή αιτίας, ακόμα κι αν αυτές ανταποκρίνονται και καλύπτουν νέα αντικείμενα ή νέες συνθήκες της προσωπικής, επαγγελματικής ή οικογενειακής κατάστασης του Εργαζόμενου, ο Εργαζόμενος δε θα έχει το δικαίωμα να αυξηθούν οι αποδοχές του εκτός εάν το σύνολο των πάσης φύσεως και είδους νόμιμων αποδοχών, όπως πλέον έχουν διαμορφωθεί, είναι μεγαλύτερο από το ποσό των συνολικών αποδοχών που προβλέπει η Σύμβαση, οπότε ο Εργαζόμενος θα λάβει αύξηση των αποδοχών ίση προς το ποσό αυτής της διαφοράς.

Κάθε είδους παροχή του Εργοδότη προς τον Εργαζόμενο, πέρα από όσες   αναφέρονται στην παρούσα, που δεν είναι από το νόμο υποχρεωτική, θεωρείται ότι γίνεται με την επιφύλαξη ανάκλησής της και κατά συνέπεια ο Εργοδότης   δικαιούται οποτεδήποτε να παύσει τη χορήγηση της παροχής.

 

9. Εάν η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καταγγελθεί από τον Εργοδότη, χωρίς υπαιτιότητα του Εργαζομένου ο τελευταίος δικαιούται αποζημίωση, που καθορίζεται από τους Νόμους 2112/1920 και 3198/1955 και τις λοιπές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως τυχόν θα τροποποιηθούν στο μέλλον. Η αποζημίωση καταβάλλεται μαζί με την έγγραφη καταγγελία και σύμφωνα με τους όρους των παραπάνω διατάξεων.

Σε περίπτωση Εργαζόμενου με μειωμένη απασχόληση η αποζημίωση είναι μειωμένη αναλογικά.Αν η σύμβαση εργασίας καταγγελθεί από τον Εργαζόμενο, πρέπει να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπουν οι παραπάνω διατάξεις, γιατί διαφορετικά ο Εργοδότης δικαιούται αποζημίωση.

 

10.Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του Εργαζόμενου είναι συνεχές από 09:00   μέχρι 17:00, 40 ώρες εβδομαδιαίως και ημέρες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Συμφωνείται επίσης και συνομολογείται ότι ο μισθωτός αποδέχεται τις διαδικασίες, τον τρόπο εργασίας, συνεργασίας όπως του επεξηγήθηκαν από τον Εργοδότη, προς τις οποίες και υποχρεώνεται να συμμορφώνεται απόλυτα.

Ομοίως συμφωνεί και αποδέχεται να συμμορφώνεται προς τα ημερήσια προγράμματα εργασίας και λειτουργίας της Επιχείρησης καθώς και προς τις εντολές που δίνονται από τον Εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

 

11.Αποκλειστικώς αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς η οποία τυχόν ήθελε προκύψει από την παρούσα εργασιακή σχέση, είναι τα Δικαστήρια. . . (τόπος). . . . .. (Ειρηνοδικείο ή Μονομελές Πρωτοδικείο, αναλόγως της αρμοδιότητας του κάθε ενός).

 

12.Η τροποποίηση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσης σύμβασης, συντελείται και αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο ρητώς αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

 

 

13.Για την απόδειξη αυτής της συμφωνίας συντάχθηκε το παρόν σε (2) πρωτότυπα που βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, ο καθένας από τους οποίους πήρε ένα (1).

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ                                                                   Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

 

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν η χρονική διάρκειά της δεν καθορίζεται, αλλά ούτε από το είδος και το σκοπό αυτής συνάγεται.

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάρχει, όταν συμφωνήθηκε ρητώς ή σιωπηρώς ορισμένη διάρκεια χρόνου εργασίας (π.χ. 1 χρόνο, 6 μήνες κλπ) ή προκύπτει προφανώς αυτή από το είδος και τη φύση της εργασίας για την οποία έχει προσληφθεί ο μισθωτός (π.χ. όπως γίνεται για συμβάσεις εποχιακής εργασίας ή για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας). Προς τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξομοιώνεται απόλυτα και η σύμβαση εργασίας ορισμένου έργου.

 

Η βασική διαφορά μεταξύ σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου είναι ότι, η μεν αορίστου χρόνου λήγει μόνο με καταγγελία από τον εργοδότη ή το μισθωτό, και αφού βέβαια καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση, ενώ η ορισμένου χρόνου παύει αυτοδικαίως όταν λήξει ο χρόνος ή τελειώσει η εκτέλεση του έργου, χωρίς να απαιτείται καταγγελία της και καταβολή αποζημιώσεως.

 

Πηγή:


efm_728x90