18/02/2015
Αριθμ.Πρωτ.ΙΚΑ Γ36/02/41/11.2.2015, Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν.4305/2014 στους υπαχθέντες στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ.ΙΑ του Ν.4152/2013

 

ΣΧΕΤ: η αρ. 61/10-11-2014 εγκύκλιος

 

Με την εγκύκλιο 61/10-11-2014 σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237Α/31.10.2014) που αφορούν ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και σας ενημερώσαμε ότι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του ως άνω άρθρου (παραμονή στη Νέα Αρχή - ευεργετήματα) θα ρυθμίζονταν με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Με το παρόν έγγραφο σας κοινοποιούμε την με αριθμ. Β/7/οικ.621/26/09-01-2015 απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 190 Β/23.01.2015) με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4305/2014 στην ρύθμιση της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013 παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.2 και τηρούν τους όρους της είτε να υπαχθούν στη ρύθμιση του Ν. 4305/2014 είτε να διατηρήσουν τη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013 με πρόσθετα ευεργετήματα και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της.

Ρύθμιση της «Νέας Αρχής» του Ν.4152/2013 - Μετάπτωση/Υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4305/2014

Οι οφειλέτες που θα επιλέξουν να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 4305/2014 θα εντάσσονται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, για το υπόλοιπο της οφειλής τους, σε νέο σχήμα δόσεων.

Τα ποσά των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί υπολογισμένα με το επιτόκιο και τις εκπτώσεις του Ν. 4152/2013, θα επανυπολογίζονται με επιτόκιο 4,56% και τις εκπτώσεις που προβλέπονται από τον Ν. 4305/2014 και η διαφορά που θα προκύπτει θα συνυπολογίζεται ως έκπτωση στη ρύθμιση του Ν. 4305/2014.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, η έκπτωση που δικαιούται ο οφειλέτης για τις ήδη καταβληθείσες δόσεις, διαμορφώνεται ανάλογα με την ημερομηνία εξόφλησης ως εξής:

• Έκπτωση 80% στις προσαυξήσεις, τέλη καθυστέρησης και επιβαρύνσεις για όσους εξοφλήσουν την οφειλή τους έως 30/06/2015.

• Έκπτωση 70% για όσους εξοφλήσουν την οφειλή τους έως 30/06/2016.

• Έκπτωση 60% για όσους εξοφλήσουν την οφειλή τους έως 30/06/2017.

• Έκπτωση 20% επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και επιβαρύνσεων για τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν οφειλές έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013, υποπαρ. ΙΑ.2, παρ. 2α, εδ. β.

Για μετάπτωση των οφειλετών στη ρύθμιση του Ν. 4305/2014 θα ακολουθείται η γνωστή διαδικασία (απώλεια ρύθμισης - νέα αίτηση) ενώ το επιπλέον ποσό έκπτωσης που προβλέπεται στην παρούσα θα χορηγηθεί με κεντρική ροή μέσω του ΟΠΣ-ΙΚΑ.

Ευνόητο είναι ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής/μετάπτωσης στη ρύθμιση του Ν. 4305/2014 είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου του 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4305/2015 (ΦΕΚ 237Α/31.10.2014) και την εγκύκλιο 61/10-11-2014.

Διατήρηση της ρύθμισης της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013

Στην περίπτωση που οι οφειλέτες επιλέξουν να παραμείνουν στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013, το συνολικό ύψος της αρχικά ενταχθείσας οφειλής επανυπολογίζεται σύμφωνα με το σχήμα δόσεων που είχε επιλεγεί και διατηρείται, με επιτόκιο 4,56% και υπόκειται αναδρομικά στις εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και επιβαρύνσεων του Ν. 4305/2014, καθώς και σε πρόσθετη μείωση 20%.

Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλέτες που θα διατηρήσουν τη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013 θα λάβουν:

• Έκπτωση 100% στις προσαυξήσεις, τέλη καθυστέρησης και επιβαρύνσεις για όσους εξοφλήσουν την οφειλή τους έως 30/06/2015.

• Έκπτωση 90% για όσους εξοφλήσουν έως 30/06/2016.

• Έκπτωση 80% για όσους εξοφλήσουν έως 30/06/2017.

• Έκπτωση 20% για τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, έχουν οφειλές έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€) και διατηρούν τις διατάξεις του Ν.4152/2013, υποπαρ. ΙΑ.2, παρ. 2α, εδ. β.

Από το επαναυπολογιζόμενο ποσό ρυθμισμένης οφειλής αφαιρούνται οι δόσεις που έχουν ήδη καταβληθεί και επανυπολογίζεται το ποσό των εναπομεινασών μηνιαίων δόσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το Ν.4152/2013 παρ.ΙΑ΄, υποπαρ.ΙΑ.2.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Η εφαρμογή των ανωτέρω ευεργετημάτων δεν αφορά τους οφειλέτες που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα ρύθμισης της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013 και σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις όπου, μετά την εφαρμογή των ευεργετημάτων και τον επανυπολογισμό των δόσεων, έχουν καταβληθεί τα απαιτητά ποσά, η ρύθμιση θα εμφανίζεται ολοκληρωμένη.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πηγή:


efm_728x90