17/02/2015
Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2015, Αριθμ.Πρωτ.Φ.80000/47819/1856/16.2.2015

 

Σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2015, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

1. Με τις διατάξεις α) της παραγράφου 1, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011 (Α,170) που αντικατέστησε την παρ. 5, του άρθρου 20, του Ν. 2434/1996 (Α, 188) και β) της παρ. 2 του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011 , προβλέπεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια των ανωτέρω παραγράφων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η αναπροσαρμογή πραγματοποιείται με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το κριτήριο που αναφέρεται στην παρ. 1, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011 (αντικατάσταση του κριτηρίου της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.2434/1996 ) και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., χωρίς προσαυξήσεις. Με την ίδια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., των παρ. 1 και 2, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011 , με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής.

2. Με το με αριθμ. πρωτ. 43852/2554/12-12-2014 έγγραφο του Τμήματος Αναλογιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μας γνωστοποιήθηκε ότι τα μηνιαία κατώτατα όρια χορήγησης σύνταξης γήρατος και αναπηρίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. έχουν παραμείνει αμετάβλητα.

3. Κατόπιν των ανωτέρω σας πληροφορούμε ότι, για το έτος 2015, τα εισοδηματικά κριτήρια και τα χορηγούμενα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. παραμένουν στα ίδια επίπεδα με εκείνα που ίσχυσαν για το έτος 2014.

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι, ο προβλεπόμενος έλεγχος περί της πλήρωσης ή μη των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ., για κάθε έτος, διενεργείται, το αργότερο, μέχρι και την 30η Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χορηγηθούν ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ιδίου έτους και εφεξής ( παρ. 7, άρθρ. 20, του Ν. 2434/1996 , όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011 ).

Ειδικά για το εισοδηματικό κριτήριο που αφορά το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ (στοιχείο ε, παρ. 1, άρθρ 24, του Ν. 2434/1996 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 1, άρθρ. 34, του Ν. 3996/2011 ), διευκρινίζουμε ότι για τους ήδη συνταξιούχους κατά την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στη Διαύγεια, η συνδρομή του ή μη θα εξετάζεται κατά το μήνα ανάρτησης του παρόντος στη Διαύγεια. Επιπλέον, για όσους καταστούν συνταξιούχοι μετά την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στη Διαύγεια, η συνδρομή ή μη του εν λόγω εισοδηματικού κριτηρίου, θα εξετάζεται κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησής τους.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ

 

Πηγή:


efm_728x90