16/02/2015
Τροποποίηση των τιθέμενων με την εγκύκλιο 80/2010 της Διοίκησης κριτηρίων ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ στις προαιρετικές περιοχές ασφάλισης, Αριθμ.Πρωτ.Ο.Α.Ε.Ε ΔΙΑΣΦ/Φ9/2/188243/29.1.2015

 

• Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3846/2010 , με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3050/2002 όπως ίσχυαν, επανεξετάστηκε από 1/5/2010 το ασφαλιστικό καθεστώς των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων με έδρα και άσκηση της δραστηριότητάς τους σε περιοχές όπου ισχύουν ειδικά πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια.

• Με την εγκύκλιο 80/2010 της Διοίκησης δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων νόμου και, μεταξύ άλλων θεμάτων, δόθηκαν οδηγίες προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ για τον έλεγχο των κριτηρίων υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των δραστηριοποιούμενων προσώπων στις προαιρετικές περιοχές ασφάλισης. Ειδικότερα, προσδιορίστηκε ο έλεγχος των κριτηρίων υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ με την ακόλουθη σειρά:

• Χαρακτηρισμός ασφαλισμένου «παλαιού» ή «νέου», για την εφαρμογή κατ΄ αρχή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.2084/1992 στην περίπτωση των «νέων» ασφαλισμένων.

• Περιοχές άσκησης δραστηριότητας.

• Ύπαρξη ασφαλιστικής σχέσης με άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης πλην ΟΓΑ, μόνο για «παλαιούς» ασφαλισμένους.

• Εισοδηματικό κριτήριο.

- Με την αρ. 405/69/4-12-2014 απόφασή του το ΔΣ ΟΑΕΕ - μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας μας - ενέκρινε την τροποποίηση της εγκυκλίου 80/2010 θεωρώντας ότι η ιεράρχηση των κριτηρίων υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, καθόσον:

- η άσκηση του δικαιώματος επιλογής φορέα των «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2084/1992, όπως ισχύουν (μετά τη συμπλήρωσή τους από τις διατάξεις της περ. 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 και της Υπουργικής Απόφασης Φ10035/18679/304/2014) προϋποθέτει την άσκηση παράλληλων δραστηριοτήτων, για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και σε άλλον ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς.

- Ο έλεγχος των κριτηρίων υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3846/2010 κατατείνει ακριβώς στον προσδιορισμό της υποχρεωτικότητας ή μη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των κριτηρίων, η υπαγωγή στην ασφάλιση καθίσταται προαιρετική, γεγονός που δεν επιτρέπει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 Ν.2084/1992 . Κατόπιν των ανωτέρω το ΔΣ ΟΑΕΕ αποφάσισε τον έλεγχο των «νέων» ασφαλισμένων που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε περιοχές προαιρετικής ασφάλισης κατ΄ αρχάς με τα κριτήρια του άρθρου 25 του Ν. 3846/2010 ανεξάρτητα από την ασφάλισή τους σε άλλο φορέα λόγω παράλληλης απασχόλησης. Εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΟΑΕΕ, τότε να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 όπως ισχύουν.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται η εγκύκλιος 80/2010 ως προς τον έλεγχο των κριτηρίων υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των δραστηριοποιούμενων προσώπων στις προαιρετικές περιοχές ασφάλισης. Ειδικότερα:

- Όσον αφορά τους «νέους» ασφαλισμένους, οι αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ θα κρίνουν εφεξής, κατ΄ αρχήν, την υποχρέωση ή μη ασφάλισής τους στον ΟΑΕΕ βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.3846/2010 και σε καταφατική περίπτωση θα εφαρμόζουν τις διατάξεις περί επιλογής φορέα του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 όπως ισχύουν.

Έτσι στους δραστηριοποιούμενους «νέους» ασφαλισμένους με έδρα σε περιοχές όπου ισχύουν ειδικά πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, θα χορηγείται κατ΄ αρχήν τριετής απαλλαγή από την έναρξη του επαγγέλματος από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Στη συνέχεια η σειρά ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ διαμορφώνεται ως εξής:

• Περιοχές άσκησης δραστηριότητας.

• Εισοδηματικό κριτήριο.

• Εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και πρόκειται για ασφαλισμένο άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 39 Ν.2084/1992 όπως ισχύει.

- Όσον αφορά τους παλαιούς ασφαλισμένους με έδρα σε περιοχές όπου ισχύουν ειδικά πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια εξακολουθούν να ισχύουν οι δοθείσες με την εγκύκλιο 80/2010 οδηγίες. Ειδικότερα, θα εξετάζεται η ύπαρξη ασφαλιστικής σχέσης με άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης πλην ΟΓΑ και σε αρνητική περίπτωση θα χορηγείται τριετής απαλλαγή από την έναρξη του επαγγέλματος από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Στη συνέχεια η σειρά ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ έχει ως εξής:

• Περιοχές άσκησης δραστηριότητας.

• Ύπαρξη ασφαλιστικής σχέσης με άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης πλην ΟΓΑ

• Εισοδηματικό κριτήριο.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

 

Ακριβές Αντίγραφο

 

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90