30/01/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 3/27.1.2015, Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» στους Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρωτή του

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» στους Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρωτή του

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 090/1/13.01.15 (ΦΕΚ 166/τ.Β ΄/23.1.2015) απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος με την οποία μεταβιβάζεται στους Υποδιοικητές

 

α) η άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητή

β) η εξουσία να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» και καθορίζεται η αναπλήρωσή του, για ενημέρωση και εφαρμογή.

 

Οι αρμοδιότητες των παρακάτω Διευθύνσεων της Διοίκησης:

1. Διοικητικού Προσωπικού

2. Ασφάλισης και Εσόδων

3. Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών

4. Γραμματείας

5. Νομικής και

6. Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης ασκούνται απευθείας από το Διοικητή του Ιδρύματος.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ

 

Πηγή:


efm_728x90