07/11/2013
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ &  ΕΡΓΑΤΩΝ)

Μέσα σε 8 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας πρόσληψηςενώ όταν η επιχείρηση είναι νεοσύστατη για τους 3 πρώτους μήνε η προθεσμία είναι 30 ημέρες αντί 8 μέρες, κάθε επιχείρηση που προσλαμβάνει υπάλληλο ή εργάτη πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αναγγελία πρόσληψης εις διπλούν και να υποβάλει στον Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής που πρόκειται να προσληφθεί ο μισθωτός ( Σχετ.Ν.Δ. 2656/53, Εγκ. Υπ. Εργ. 567/71, Εγκ. ΟΑΕΔ 85359/71).

Το πρωτότυπο παραμένει στον Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής που εργαστεί ο μισθωτός και το αντίτυπο το παραλαμβάνει η επιχείρηση. Αν δεν γίνει αναγγελία πρόσληψης μέσα σε 8 μέρες, τότε για κάθε μισθωτό επιβάλλεται και ένα πρόστιμο έως 10 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τα οποία μετά από συμβιβασμό, μπορούν να μειωθούν έως τα 2,5 ημερομίσθια (Εγκ. Υπ. Ο.Α.Ε.Δ. 85359/71). Ο συμβιβασμός αυτός γίνεται με προσφυγή στον αρμόδιο Νομάρχη της έδρας της επιχείρησης  μέσα σε 30 μέρες από την κοινοποίηση του προστίμου προς την επιχείρηση.

 

Πριν αναλάβει εργασία ο νεοπροσλαμβανόμενος, ο εργοδότης πρέπει να τον καταχωρήσει τα στοιχεία του στο "ΕΙΔΙΚΟΒΙΒΛΙΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ", που το παραλαμβάνει από το ΙΚΑ (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2556/97 &  άρθρο 26 παρ. 1στ Α.Ν. 1846/51). Το πρόστιμογια τη μη καταχώρηση στο βιβλίο των νεοπροσλαμβανομένων είναι 500 ευρώ για κάθε εργαζόμενο.

 

 Η καταχώρηση του μισθωτού στο βιβλίο αυτό γίνεται αμέσως μετά την πρόσληψη του και πριν ακόμα αναλάβει εργασία. Όταν μια επιχείρηση έχει στο ίδιο υποκ/μα ΙΚΑ τόσο την έδρα της όσο και το υποκατάστημα της, τότε δίνεται διαφορετικό "ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ" για το κεντρικό κα­τάστημα και διαφορετικό για το υποκατάστημα.

Σε περίπτωση που προσλαμβάνεται αλλοδαπός (εκτός από χώρες της Ε.Ε.), θα πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια εργασίας, που χορηγείται μέχρι ένα χρόνο πε­ρίπου από το Υπουργείο Εργασίας όταν πρόκειται ν απασχοληθεί ο αλλοδαπός σε περισσότερους από έναν νομούς ή από το Νομάρχη όταν πρόκειται ν απασχοληθεί μόνο σ ένα νομό. Επίσης, χορηγείται στον αλλοδαπό και σχετική άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια εργασίας η οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι είναι άκυρη (άρθρο 6 Ν. 2910/01, 3013/02).

Ο εργοδότης που σκοπεύει να προσλάβει αλλοδαπό για εργασία (από τρίτες χώρες και όχι της ένωσης) θα πρέπει πρώτα να υποβάλλει αίτηση σε τρία αντίτυπα στην Επιθεώρηση Εργασίας του τόπου που πρόκειται ν απασχοληθεί ο αλλοδαπός με αίτημα την απασχόληση του αλλοδαπού στην επιχείρηση του. Ο αλλοδαπός μπορεί να πάρει και άδεια εργασίας από τη Νομαρχία μέχρι ένα χρόνο και εφόσον φυσικά εκπληρώνονται από τον αλλοδαπό οι φορολογικές και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος (Εγκ. ΙΚΑ 78/8.10.2003).

 

Κάθε  αλλοδαπός υποχρεούται να μεταβεί με ευθύνη του εργοδότη στην αρμόδια Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας για να προβεί στις απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις. Στη συνέχεια, ο αλλοδαπός αυτός μαζί με τον εργοδότη παρουσιάζονται μέσα σ ένα μήνα, στην αρμόδια Αστυνομική υπηρεσία, για να γίνει η σχετική κατα­γραφή του αλλοδαπού.

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.:

1) Εξαιρούνται, από την υποχρέωση να έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, οι διαχειριστές καθώς και το προσωπικό υπ/των εταιριών (άρθρο 17 Ν. 3386/05).

2) Σε περίπτωση που δεν εγκρίνεται η χορήγηση άδειας εργασίας στον αλλοδαπό, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει την Ελλάδα μέσα σε 15 μέρες σε διαφορετική περίπτωση απε­λαύνεται από την αρμόδια υπηρεσία.

Σε περίπτωση που προσλαμβάνεται υπήκοοςάλλουκράτους -μέλους της Ε. Ε. ως μισθωτός, απαιτείται μόνο άδεια διαμονής μέσα στην οποία περιλαμβάνεται και το δικαίωμα της εργασίας. Η άδεια διαμονής χορηγείται από την Υπηρεσία Αλλοδαπών της Αστυνομίας μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία υποβάλλεται μέσα σε 3 μήνες από την είσοδο του αλλοδαπού υπηκόου άλλου κράτους - μέλους της Ενωμένης Ευρώπης (Ε.Ε.) στην Ελλάδα. Ο εργοδότης, που πρόκειται να προσλάβει τον αλλοδαπό (υπήκοο της Ε.Ε.), υποβάλλει δήλωση - αίτηση σε 4 αντίγραφα στην Επιθεώρηση Εργασίας με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία του αλλοδαπού που ανα­φέρονται στη δήλωση.

Σε περίπτωση που προσλαμβάνεται ανήλικος έως 18 ετών, απαιτεί­ται ειδικό βιβλιάριο εργασίας, που χορηγείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας και ισχύει περίπου για ένα χρόνο. Για την έκδοση του βιβλιαρίου εργασί­ας απαιτείται ιατρική πιστοποίηση ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του από την εργασία αυτή που πρόκειται να αναλάβει ο ανήλικος. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται από το Νοσοκομεία που είναι ενταγμένα στο Ε.Σ.Υ. και το ΙΚΑ που λειτουργούν στην περιοχή της Επιθεώρησης Εργασίας της αρμόδιας για την έκδοση του βιβλιαρίου εργασίας.

 

Στους ανήλικους, η ελάχιστη αμοιβή, που τους καταβάλλεται, υπολογίζεται με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της εθνικής συλλογική σύμβασης, το οποίο αναλογεί στις ώρες εργασίας τους.

 

 

 

 

                                               ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Ν.Δ.2656/53 & 763/70)

                                                Υποβάλλεται εις διπλούν στον Ο.Α.Ε.Δ. Το ένα επιστρέφεται στον Εργοδότη                                     *                                      *Κωδ.Υπηρεσίας

                                                Ο αλλοδαπός χώρας εκτός Ε.Ο.Κ, πρέπει να εφοδιάζεται και με άδεια εργασίας.

               ΠΡΟΣΟΧΗ        Ο ανήλικος πρέπει να εφοδιάζεται και με βιβλιάριο ανηλίκου.    

                                                Ο εργοδότης πρέπει να αναγγείλει την πρόσληψη μέσα σε οκτώ ημέρες.                                     *                           * Κλάδος Οικ.Δραστηριότητας

                                                                                                                                                                                                                                                                         Επιχείρησης   

______________________________________________________________________________________________________________________________

 Α.ΣΦΡΑΓΙΔΑ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                                                                                             ΠΩΛΗΤΗΣ                                               *                                         

                                                                                                                                                        Ακριβής περιγραφή του Επαγγέλματος                                        

     POWET-TAX Α.Ε…………………………….                                         ________________________________________________________              *Κωδ.επαγγέλματος                                   

 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ……….                                                          Β.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ :                             

   ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 24…………….……..                                                                                                  ΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                                     ΘΩΜΑΣ

 ΤΗΛ. 210-89899898                                                                                                                        ΕΡΜΟΥ 5                                   ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 15124…

 ___________________________________________________                                  Διεύθυνση                                                                         περιοχή

                           40                        

Συνολικός αριθμός απασχολούμενων                                                                                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ                                                       Α.Φ.Μ 09898931  

μισθωτών επιχείρησης :                                                                                                                                                 Υπηκοότητα                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                       Αριθμός Αδείας                                                                            Α.Μ.-Ι.Κ.Α Ή Ταυτότητας                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      (αν πρόκειται για αλλοδαπό χώρας εκτός Ε.Ο.Κ )                             

Γ.ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ :                                                                       (Απαντήστε βάζοντας ένα σταυρό στο κατάλληλο τετραγωνίδιο κάθε ερώτησης )

1.Φύλο                               1.άνδρας               2. Γυναίκα

2. Έτος γέννησης :            

3.Γενική εκπαιδ:                1. Αγραμ.          2.Δημοτ.           3.Γ΄Γυμν         4.Λύκειο             5. Ανωτέρα ή ΤΕΙ         6.Ανωτάτη         7. Μεταπτ.

 

4.Τεχνική εκπαιδ :                 1.κατωτ ή Μέση ή ΤΕΕ/Α           2.Τεχν.Λύκειο ή ΤΕΕ/Β           3.Ανωτέρα ή ΤΕΙ          4.Μαθητεία         5.ΙΕΚ         6.Άτυπη Τεχν.Επαγγ.Κατάρτιση

 

5.Αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία σαν μισθωτός :                                      1.ΝΑΙ                  2.ΟΧΙ

 

6.Θα ασχοληθεί με μερική απασχόληση :                                                               1.ΝΑΙ                 2.ΟΧΙ

 

7.Ήλθε από άλλη περιοχή ή ξένη χώρα εντός του τελευταίου έτους :                    1.ΝΑΙ                 2.ΟΧΙ

   Και ποια ( Κράτος – Δήμος ή Κοινότητα )                                                                                                                                                                                           *                                              *             

 

 

8.Πρόσθετα προσόντα                  1.Γνώση Η/Υ                         2.Ξένες γλώσσες                  3.                                                                                                      .

 

 

9. Τοποθέτηση με πρόγραμμα ΟΑΕΔ :                                                                               1.ΝΑΙ                    2.ΟΧΙ

 

 

     Αν ΝΑΙ με ποιο πρόγραμμα                                                                                           1 Ν.Θ.Ε                 2.Ν.Ε.Ε             3.Άλλα προγράμματα ΟΑΕΔ

 

Αναγγέλθηκε την                                              Προσλήφθηκε την                                                          Αφορά τον μισθωτό :

                                                                                                                                                                               Παίρνει επίδομα ανεργίας από υπηρεσία του ΟΑΕΔ ;

Ο Προϊστάμενος                                               Ο Εργοδότης                                                                                   1.ΝΑΙ                2.ΟΧΙ

                                                                                                                                                                                               Αν ΝΑΙ από ποια Υπηρεσία :

                                                                                                                                                                                                                                                                  .

 

 

 

 

                         Σφραγίδα – Υπογραφή                                  Σφραγίδα – Υπογραφή                                                          Υπογραφή μισθωτού :                                               .

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ DOWNLOADS 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-
ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Κ.Λ.Π

 

 

ΑΓΓΕΛΙΑ

 

Σε εφημερίδες, μέσω Internet, σε γνωστούς, μέσω ΟΕΑΔ

 

Υποδείγματα

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 

Συνέντευξη με τους υποψήφιους για πρόσληψη

 

Υποδείγματα

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ

 

Αξιολόγηση και επιλογή του ιδανικού για την επιχείρηση υποψήφιου

 

Τεχνικές

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

 

Αναγγελία πρόσληψης εντός οκτώ ημερών στον ΟΑΕΔ που υπάγεται η Επιχείρηση

 

Υποδείγματα

 

 

 

 

 

 

 

A         ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

 

Αναγγελία πρόσληψης εντός δεκαπέντε ημερών στον Επιθεώρηση Εργασίας που υπάγεται η Επιχείρηση

 

Υποδείγματα

 

 

 

 

 

 

 

    ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟ ΙΚΑ

 

Στις περιπτώσεις που η Επιχείρηση είναι καινούργια αμέσως με την πρώτη πρόσληψη

 

Υποδείγματα

 

 

 

 

 

 

 

           ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΣΤΟ    ΒΙΒΛΙΟ ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ
       ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

 

 Με την ανάληψη της Εργασίας

 

Υποδείγματα

 

 

 

 

 

      

 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ 
ΤΑΜΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΥΡ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Στις περιπτώσεις που η Επιχείρηση είναι καινούργια αμέσως με την πρώτη πρόσληψη

 

Υποδείγματα

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: 
TAKTIKEΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 

Παράδειγματα

 

Υποδείγματα

 

               ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ DOWNLOADS

 

Πηγή:


efm_728x90