07/11/2013
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ

1.  Άδεια Υπαλλήλων & Εργατών

2.  Άδεια με σύμβαση Ορισμένου χρόνου        

3.  Ημέρες Αδείας  

4.  Πίνακες έως 10 έτη, πάνω από 10 , πάνω από 12 σε   διαφορετικούς εργοδότες.

4.1.Α’ Ημερολογιακό έτος

4.2.Β’ Ημερολογιακό έτος

4.3.Γ’  Ημερολογιακό έτος 

5.  Ορισμένες κατηγορίες που δεν δικαιούνται κανονική άδεια       

6.  Αποδοχές Ημερών Κανονικής Αδείας

7.  Χορήγηση Ομαδικών Αδειών 

8.  Άρνηση Χορήγηση στους Μισθωτούς της κανονικής άδειας       

9. Βιβλίο Αδειών   

10.Παραδείγματα Υπολογισμού Ημερών αδείας


 

1.ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Υπαλλήλων & Εργατών

Όλοι οι εργαζόμενοι  που απασχολούνται στον ίδιο ερ­γοδότη με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους ( σχετ.άρθ 2 παρ. 1α Α.Ν. 539/45, άρθρο 1 Ν. 3302/04)

1ος χρόνος χορήγησης, 2ος, 3ος  (σχετ.άρθρο 1 Ν. 3302/2004)

 Όλοι οι μισθωτοί εργαζόμενοι που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να πάρουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους μέσα στο πρώτο ημερολογιακό έτος στο οποίο προσλήφτηκαν, η επιχείρηση πρέπει να τους χορηγήσει έως τις  31.12 του πρώτου αυτού έτους αναλογία  σε ημέρες άδειας καθώς και επιδόματος άδειας με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν ακόμα και αν ο μισθωτός δεν θέλει να πάρει την άδεια που του αναλογεί.

 Η αναλογία της άδειας αυτής υπολογίζεται πάνω στις 20 εργάσιμες ημέρες για πενθήμερο απασχόληση και στις 24 εργάσιμες ημέρες για εξαήμερο απασχό­λησης ανάλυση στον κατωτέρω πίνακα (σχετ.άρθρο 4 Α.Ν. 539/45)

 

Πίνακας ημερών αδείας μισθωτών

 

Χρόνος εργασίας
στον ίδιο
εργοδότη

Ημέρες αδείας
με 5νθήμερη εργασία

Ημέρες αδείας
με 6ήμερη εργασία

1 έτος

20

24

2 έτη

21

25

3 εως 10 έτη

22

26

Πάνω απο 10 έτη

25

30

 

 

Με την συμπλήρωση 12 μηνώναπό την ημερομηνία της πρόσληψης του η άδεια επαυξάνεται κατά μία ακόμα εργάσιμη ημέρα άρθρο 4 Α.Ν. 539/45.

 

 Στο τρίτο και επόμενα ημερολογιακά έτη ο μισθωτός δικαιούται να πάρει από την επιχείρηση ολόκληρη την ετήσια άδεια του μέσα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους αυτού (από 1.1. - 31.12) που ανέρχεται

 σε 22 εργάσιμες ημέρες (για πενθήμερη απασχόληση)  

και  26 εργάσιμες ημέρες (για εξαήμερη απασχόληση)

 

Αν ο μισθωτός απολυθεί μέσα στο τρίτο ή και σε επόμενα ημερολογιακά έτη, τότε αυτός δικαιούται να πάρει όλη την άδεια και το επίδομα της άδειας, σε αποδοχές, όπως θα τα δικαιούνταν αν απασχολούνταν κανονικά στην επιχείρηση.

 

 Σε περίπτωση όμως που ο μισθωτός αυτός απολυθεί στις 1.1., που είναι ημέρα αργίας, στην περίπτωση αυτή  δεν δικαιούται άδεια ούτε και επίδομα άδειας που να αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος που αρχίζει από την ημερομηνία αυτή και μετά, αφού δεν εργάστηκε καμία μέρα μέσα σ αυτό το ημερολογιακό έτος.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι εργαζόμενοι που έχουν προϋπηρεσία 12 έτη και πάνω σε άλλον εργοδότη , τότε από τον  πρώτο  ημερολογιακό έτος από την πρόσληψη τους δικαιούνται να πάρουν αναλογία της άδειας και του επιδόματος της άδειας των 25 ή 30 κ.τ.λ. ημερών  ενώ κατά το δεύτερο έτος   ο εργαζόμενος θα πάρει ολόκληρη την άδεια δηλαδή 25 ή 30 ημέρες αδείας.

 

Στις μέρες άδειας δεν υπολογίζονται οι Κυριακές και οι εξαιρέσιμες γιορτές, καθώς επίσης και οι δικαιολογημένες με άδεια γιατρού μέρες, οι μέρες στράτευσης, απεργίας, μητρότητας κλπ.

 

Υπολογίζονται όμως, οι αδικαιολόγητες μέρες απουσίας του εργαζόμενου, καθώς  και οι ημέρες που απήργησε ο μισθωτός και στη συνέχεια κρίθηκε η απεργιακή ως παράνομη με δικαστική απόφαση Στην περίπτωση που ο μισθωτός ασθε­νήσει όταν βρίσκεται σε άδεια, τότε η άδεια παρατείνεται για όσες μέρες θα διαρκεί η ασθένεια.

 

 

2.Άδεια με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Επίσης όλοι οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούνται και αυτοί να πάρουν άδεια κατά αναλογία του χρόνου απασχόλησης τους από τον εργοδότη της επιχείρηση που εργάζονται.

Συνεπώς τόσο οι μισθωτοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου, όσο και οι μισθωτοί με   σύμβαση αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν  κατά αναλογία  την άδεια και το  επίδομα της άδειας τους κατά το πρώτο και το δεύτερο ημερολογιακό έτος από την πρόσληψη  τους (σχετ/Ν 3302/04).

 

Η άδεια χορηγείται στο μισθωτό ύστερα  από έγκριση του εργοδότη. Αν ο μισθωτός ζητήσει να πάρει την άδεια του, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να του τη δώσει υποχρεωτικά μέσα σε δύο μήνες (άρθρο 4 παρ. 1 Α.Ν. 539/45,).

 

3.Ημέρες άδειας

 

Η άδεια χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικά με βάση το χρόνο απασχόλησης του κάθε εργαζομένου στην επιχείρηση,

 

3.1 έτσι για το τον πρώτο χρόνο η αναλογία υπολογίζεται για τις 20 ημέρες σε πενθημέρη εργασία και σε 24 εργάσιμες ημέρες για την εξαήμερη

 

3.2 για το τον δεύτερο χρόνο η αναλογία υπολογίζεται για τις 21 ημέρες σε πενθήμερη εργασία και σε 25 εργάσιμες ημέρες για την εξαήμερη

 

3.3 για το τον τρίτο χρόνο η αναλογία υπολογίζεται για τις 22 ημέρες σε πενθήμερη εργασία και σε 26 εργάσιμες ημέρες για την εξαήμερη

 

Στις ημέρες αυτές και στις τρεις περιπτώσεις υπολογίζονται επιπλέον 3 ημέρες στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος έχει συμπληρωμένα πάνω από 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη σε διαφορετικούς εργοδότες.

 

Στις μέρες άδειας υπολογίζονται:

 

α. Ημέρες που απέργησε ο μισθωτός και στη συνέχεια κρίθηκε η απεργιακή ως παράνομη με δικαστική απόφαση.

β. Αδικαιολόγητες μέρες απουσίας του εργαζόμενου.

γ.  Απουσίες λόγω πειθαρχικής ποινής.

δ. αδικαιολόγητες μέρες άδειας που συνυπολογίζονται στις κανονικές αδείας, ο μισθωτός δικαιούται να πάρει τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην κανονική άδεια και στο επίδομα άδειας.

 

Οι εβδομάδες της εγκυμοσύνης θεωρούνται ως πραγματικός χρόνος εργασίας και για το λόγω αυτό δικαιούται η μισθωτός (γυναίκα) πέρα από τις  εβδομάδες αυτές και την κανονική της άδεια (Εγγρ. Υπ.Εργ.1943/91).   

 

 

Ενώ αντίθετα στις ημέρες άδειας δεν υπολογίζονται:

 

α. Κυριακές και οι εξαιρέσιμες γιορτές

β.   Δικαιολογημένες με άδεια γιατρού μέρες λουτροθεραπείας, σύντομης διάρκειας

γ.   Απεργίας, , μητρότητας, ανώτερης βίας

δ.   Ασθένειας, οι μέρες στράτευσης.

 

4.Πίνακες με τις ημέρες Αδείας που δικαιούνται οι Εργαζόμενοι τόσο σε πενθήμερη απασχόληση όσο και σε εξαημέρη

            

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΕΤΗ

6ημέρο

5ημέρο

ΕΤΗ

Αδείας

Επιδόματος

1ο Έτος έως

31-12 από ημερ.πρόσληψης

2 ημέρες

για κάθε μήνα

1,6667 ημέρες για κάθε μήνα

1ο Έτος έως

31-12 από ημερ.πρόσληψης

2 ημέρες

για κάθε μήνα,

για τους αμειβόμενους με μισθό με αναγωγή 24/25

2 ημέρες

για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού

2ο Ημερ/κό Έτος

από

01-01 έως την συμπλήρωση δωδεκαμήνου

από ημερ.πρόσληψης

2 ημέρες

ανά μήνα

ή

24/12 χ μήνες απασχόλησης

20/12 ημέρες απασχόλησης

2ο Ημερ/κό Έτοςαπό

01-01 έως την συμπλήρωση δωδεκαμήνου

από ημερ.πρόσληψης

2 ημέρες

για κάθε μήνα,

για τους αμειβόμενους με μισθό με αναγωγή 24/25

2 ημέρες

για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού

2ο Ημερ/κό Έτος

από

01-01 έως 31-12 μετά την συμπλήρωση δωδεκαμήνου

από ημερ.πρόσληψης

25 ημέρες

ή 2,083 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης

21 ημέρες απασχόλησης ή 1,75 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης

2ο Ημερ/κό Έτος

από

01-01 έως 31-12 μετά την συμπλήρωση δωδεκαμήνου

από ημερ.πρόσληψης

25 ημέρες

ή

2,0833 ημέρες

για κάθε μήνα,

για τους αμειβόμενους με μισθό με αναγωγή 25/25

2 ημέρες

για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού

3ο Ημερ/κό Έτος

Έως

Και 9ο Ημερ/κό Έτος

από ημερ.πρόσληψης

01-01 έως 31-12 μέχρι την συμπλήρωση 24 μηνών

25 ημέρες

 

21ημέρες απασχόλησης

3ο Ημερ/κό Έτος

Έως

Και 9ο Ημερ/κό Έτος

από ημερ.πρόσληψης

01-01 έως 31-12 μέχρι την συμπλήρωση 24 μηνών

25 ημέρες

ή

2,0833 ημέρες

για κάθε μήνα,

για τους αμειβόμενους με μισθό με αναγωγή 25/25

2 ημέρες

για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού

3ο Ημερ/κό Έτος

Έως

Και 9ο Ημερ/κό Έτος

από

01-01 έως 31-12 μετά την συμπλήρωση 24 μηνών

από ημερ.πρόσληψης

26 ημέρες

 

22 ημέρες απασχόλησης

3ο Ημερ/κό Έτος

Έως

Και 9ο Ημερ/κό Έτος

από

01-01 έως 31-12 μετά την συμπλήρωση 24 μηνών

από ημερ.πρόσληψης

26 ημερομίσθια

ή

1 μηναίο μισθό

 

2 ημέρες

για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού

10ο Ημερ/κό Έτος

Και μετά στον ίδιο εργοδότη

26 ημέρες

 

25 ημέρες απασχόλησης

10ο Ημερ/κό Έτος

Και μετά στον ίδιο εργοδότη

25 ημέρες

 

2 ημέρες

για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού

 

 

        

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 12 ΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΕΤΗ

6ημέρο

5ημέρο

ΕΤΗ

Αδείας

Επιδόματος

 

1ο Έτος έως

31-12 από ημερ.πρόσληψης

2,5 ημέρες

για κάθε μήνα

ή

30/12 ανά μήνα

2,0833 ημέρες για κάθε μήνα

ή

25/12 ανά μήνα

 

1ο Έτος έως

31-12 από ημερ.πρόσληψης

2,5 ημέρες

για κάθε μήνα

ή

30/12 ανά μήνα

2 ημέρες

για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού

 

2ο Ημερ/κό Έτος

από

 01-01 έως 31-12

2,5 ημέρες

για κάθε μήνα

ή

30/12 ανά μήνα

2,0833 ημέρες για κάθε μήνα

ή

25/12 ανά μήνα

 

2ο Ημερ/κό Έτος

από

 01-01 έως 31-12

2,5 ημέρες

για κάθε μήνα

ή

30/25 του μηναίου μισθού

2 ημέρες

για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού

 

 

3ο Ημερ/κό Έτος

Και μετά

 

 

30 ημέρες

 

 

 

25 ημέρες

 

 

3ο Ημερ/κό Έτος

Και μετά

25 ημέρες

ή

30/25 του μηναίου μισθού

2 ημέρες

για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού

 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 25 ΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΕΤΗ

6ημέρο

5ημέρο

ΕΤΗ

Αδείας

Επιδόματος

 

1ο Έτος έως

31-12 από ημερ.πρόσληψης

 

2,5833 ημέρες

για κάθε μήνα

ή

31/12 ανά μήνα

 

2,166 ημέρες για κάθε μήνα

ή

26/12 ανά μήνα

 

1ο Έτος έως

31-12 από ημερ.πρόσληψης

 

2,5833 ημέρες

για κάθε μήνα

ή

31/25 του μηναίου μισθού

 

2,5833 ημέρες

για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού

 

 

2ο Ημερ/κό Έτος

από

 01-01 έως 31-12

 

2,5833 ημέρες

για κάθε μήνα

ή

31/12 ανά μήνα

 

2,166 ημέρες για κάθε μήνα

ή

26/12 ανά μήνα

 

2ο Ημερ/κό Έτος

από

 01-01 έως 31-12

 

2,5833 ημέρες

για κάθε μήνα

ή

31/25 του μηναίου μισθού

 

2,5833 ημέρες

για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού

 

 

 

 

3ο Ημερ/κό Έτος

Και μετά

 

2,5 ημέρες

για κάθε μήνα

ή

31 ημέρες

 

2,0833 ημέρες για κάθε μήνα

ή

26 ημέρες

 

 

3ο Ημερ/κό Έτος

Και μετά

 

2,5 ημέρες

για κάθε μήνα

ή

31 ημερομίσθια

 

2 ημέρες

για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού

 5.Δεν δικαιούνται κανονική άδεια τα εξής πρόσωπα (άρθρο 1 παρ. 2 Α.Ν. 539/45)

 

5.1 Δημόσιος υπάλληλος  που εργάζεται επιπρόσθετα τα απογεύματα σε μια άλλη επιχείρηση, τότε από την επιχείρηση αυτή δεν δικαιούται κανονική άδεια.

5.2 Οι εργαζόμενοι σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, δασικές, ναυτιλιακές και αλιευτικές εργασίες.

 5.3 Όταν απασχολούνται στην επιχείρηση μόνο τα μέλη της οικογένειας του   εργοδότη.

 

 5.4 Οι μισθωτοί που κατέχουν θέση εποπτείας, διεύθυνσης ή εμπιστευτικής θέσης.

 

 5.5 Το χρονικό διάστημα που  ο μισθωτός είναι στρατευμένος

 

6.Αποδοχές ημερών άδειας

Ημέρες άδειας είναι εκείνες όπου οι μισθωτοί θα απουσιάζουν από την εργασία τους (π.χ. θα βρίσκονται σε διακοπές) και θα πληρώνεται κανονικά, σαν να βρίσκονταν στην επιχείρηση και να εργάζονταν.

 

Οι αποδοχές των ημερών άδειας υπολογίζονται με βάσει τις καταβαλλόμενες πραγματικές αποδοχές και όχι τις νόμιμες αποδοχές και προκαταβάλλονται με την έναρξη της άδειας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν.Δ. 4547/66).

 

Στις αποδοχές άδειας περιλαμβάνο­νται ο πάγιος μισθός καθώς επίσης και οι τακτικές πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, νυκτερινή απασχόληση, Κυριακές, επιδόματα κλπ.). Ενώ η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία, δεν υπολογίζεται στις αποδοχές των ημερών αδείας καθώς επίσης και η  αποζημίωση για παράνομη υπερωρία, αλλά ούτε και η  αναλογία στο επίδομα αδείας και στο επίδομα ισολογισμού

7.Χορήγηση ομαδικών αδειών

 

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σε μια επιχείρηση νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν δικαιούνται ολόκληρη την άδεια και η επιχείρηση σταματήσει να λειτουργεί ( λόγω άδειας ) για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε στις περίπτωσης αυτές υπάρχει  συνήθως πρόβλημα.

  

Όσοι λοιπόν δικαιούνται λιγότερη άδεια από εκείνη της ομαδικής, πληρώνονται κανονικά για όλες εκείνες τις μέρες του χρονικού διαστήματος της ομαδικής διακοπής που υπερβαίνουν τις ημέρες άδειας που δικαιούνται οι μισθωτοί αυτοί μέσα στο ίδιο αυτό πρώτο έτος της πρόσληψης τους, εκτός φυσικά αν έχει γίνει διαφορετική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών  κατά την πρόσληψη.

 

Επίσης, οι μισθωτοί εκείνοι που έτυχε να πάρουν νωρίτερα την άδεια τους ή που επιθυμούν να πάρουν αργότερα την άδεια τους λόγω οικογενειακών υποχρε­ώσεων κατά το χρονικό διάστημα των ομαδικών αδειών θα σταματήσουν από την εργασία τους και δεν θα πάρουν καμία αμοιβή, εφόσον φυσικά τους είχε γνωστοποιηθεί  κατά την πρόσληψη τους, ότι η επιχείρηση εφαρμόζει το σύστημα της χορήγησης ομαδικών αδειών, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δικαιούνται τις αποδοχές όλων των εργάσιμων ημερών που αργεί η επιχείρηση λόγω ομαδικών αδειών.

 

Γενικά σε κάθε πρόσληψη καινούργιου μισθωτού θα πρέπει να πλη­ροφορείται ο εργαζόμενος από τον εργοδότη για τον τρόπο χορήγησης  των ομαδικών αδειών.

 

Πάντως, για να εφαρμοστεί σε μια επιχείρηση ο θεσμός της χορήγησης των ομαδικών ετήσιων αδειών στους εργαζόμενους, θα πρέπει να συμφωνήσουν στο θέμα αυτό, εργοδότης και εργαζόμενοι.

 

8.Άρνηση χορήγησης στους μισθωτούς της κανονικής άδειας

 

Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν χορήγησε την άδεια που δικαιούται ο μισθωτός μέχρι τέλους του ημερολογιακού έτους και η μη χορήγηση της άδειας  οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη  τότε ο εργοδότης αυτός υποχρεώνεται να καταβάλλει τις αποδοχές άδειας προσαυξημένες κατά 100%.

 

Αν ο μισθωτός δεν πάρει την κανονική του άδεια μέχρι τέλος του ημερολογιακού έτους και δεν τη ζητήσει μέσα σε 5 έτη, η αξίωση αυτή του μισθωτού για τη λήψη της άδειας παραγράφεται.

 

Η νομοθεσία υποχρεώνει τον εργοδότη να χορηγήσει την άδεια τουλάχιστον στο μισό προσωπικό, που απασχολεί μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή κατά το διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου (Υπ. Εργ. 422/83, άρθρο 4 Α.Ν. 539/45).

Η άδεια χορηγείται   στο   προσωπικό μια φορά το   χρόνο, εκτός βέβαια για το   πρώτο και δεύτερο ημερολογιακό έτος που η άδεια μπορεί να χορηγηθεί και αναλογικά.

 

Αν ο εργοδότης αρνηθεί να δώσει την άδεια, ο μισθωτός δεν μπορεί να πάρει μόνος του την άδεια, διότι αυτό σημαίνει οικιοθελής απο­χώρηση.

Επι­τρέπεται όμως, όταν οι ανάγκες της επιχείρησης είναι μεγάλες ή όταν το ζητήσει ο ίδιο ο μισθωτός, να χορηγήσει ο εργοδότης την άδεια στους μισθωτούς της επιχείρησης του, το πολύ σε δύο χρονικές περιόδους, από τις οποίες η πρώτη να μην περιλαμβάνει λιγότερες από 6 εργάσιμες μέρες.

 

Αν ο μισθωτός δεν ζητήσει την άδεια του, ο εργοδότης και πάλι είναι υπο­χρεωμένος να του τη δώσει μέσα στο ημερολογιακό έτος που τη δικαιούται και όχι στο επόμενο ημερολογιακό έτος

 

 

9.Βιβλίο αδειών

Κάθε επιχείρηση πρέπει να τηρεί αθεώρητο βιβλίο που ονομάζεται << βιβλίο αδειών >>, στο οποίο θα καταχωρεί το ονοματεπώνυμο του κάθε μισθωτού, το έτος γέννησης, την ειδικότητα, την ημερομηνία πρόσληψης, το ποσό της άδειας, το χρόνο χορήγησης και τη διάρκεια της άδειας κλπ. Όταν ο μισθωτός πάρει την άδεια του υπογράφει σε διπλανή στήλη.

Παραθέτουμε σχετικό υπόδειγμα του Βιβλίου Αδειών

 

 

10.Παράδειγμα υπολογισμού των αποδοχών άδειας

1ο Παράδειγμα:

Πρόσληψη εργαζόμενου στις 1.4.08.

 Αυτός δικαιούται μέχρι τις 31.12.2008,

1.)   20 ημέρες Χ 10 μήνες / 12 μήνες = 16,67 ημέρες σε αποδοχές

2.)   και 17 εργάσιμες ημέρες σε ανάπαυση και ανάλογο επίδομα άδειας Αν αυτός απολυθεί ή αποχωρήσει π.χ. στο τέλος του μήνα Νοεμβρίου και είχε πάρει ήδη μέχρι τότε μέρος από την άδεια του π.χ. για 4 μήνες που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα μέχρι το μήνα Ιούνιο, τότε αυτός λόγω απόλυσης ή αποχώρησης δικαιούται άδεια και επίδομα άδειας για άλλους 5 μήνες (από Ιούλιο μέχρι Νοέμβριο), δηλαδή άδεια 5 Χ 2-10 ημερομίσθια και ως επίδομα άδειας τα υπόλοιπα ημερομίσθια μέχρι να συμπληρωθεί ο μισός μηνιαίος μισθός ή τα 13 ημερομίσθια

 

2ο Παράδειγμα:

Ένας εργαζόμενος προσληφτεί στις 30.06.2008. Αυτός δικαιούται να πάρει μέχρι τις 31.12.2008

 

1.) ως άδεια 20 ημέρες Χ 6 μήνες/ 12 μήνες = 10 ημέρες σε αποδοχές

2.) και 10 εργάσιμες ημέρες σε ανάπαυση και το ανάλογο επίδομα άδειας.

3.)Μέσα στο επόμενο έτος 2009 ο εργαζόμενος αυτός δικαιούται συνολικά άδεια 21 εργάσιμες ημέρες. Από αυτές   δικαιούται μέχρι 30.6.2009 20 Χ 6/12 = 10 μέρες άδεια και το ανάλογο επίδομα άδειας και τις υπόλοιπες 11 εργάσιμες ημέρες άδεια (21 - 10 = 11 ημέρες) τις δικαιούται και πρέπει να τις πάρει μέσα στο χρονικό διάστημα από 1.7.2009 - 31.12.2009.

Μπορεί όμως και όλες μαζί τις 21 ημέρες άδειας να τις πάρει ο εργαζόμενος μετά τις 1.9.2009 και να μην πάρει αναλογικά τις 13 ημέρες από την άδεια του. Από 1.1.2010 και σε κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, ο εργαζόμενος αυτός δικαιούται να πάρει μέχρι τις 31.12 ολόκληρη την ετήσια άδεια με αποδοχές καθώς και το αντίστοιχο επίδομα της άδειας του 

 

 

3ο Παράδειγμα:

 

Υπάλληλος με μηναίο μισθό 1.000 ευρώ το μήνα. Αν διανύει το 3ο έτος  εργασίας στην ίδια επιχείρηση, τότε δικαιούται να πάρει σαν αμοιβές άδειας 1.000 ευρώ και 26 εργάσιμες ημέρες ανάπαυση.

 

Θα πληρωθεί για 25 εργάσιμες μέρες χωρίς να εργαστεί, ενώ δεν θα εργαστεί για 26 μέρες με παράλληλη συμπλήρωση του βιβλίου αδειών και υπογραφεί από τον εργαζόμενο.

 Δηλαδή σε εξαήμερη απασχόληση και εφόσον οι 26 μέρες περιλαμβάνονται   στον ίδιο μήνα, οι αποδοχές της άδειας είναι ίσες με ένα μηνιαίο μισθό και όχι ίσες με τα 26/25 του μισθού.

Αν όμως οι ημέρες άδειας ανήκουν σε διαφορετικούς συνεχόμενους μήνες ,τότε ο μισθωτός παίρνει τις αποδοχές της άδειας που   αναλογούν στους μηνιαίους μισθούς των αντίστοιχων μηνών.

 

 

 

11. Η χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών

 

δεν στερεί από τον εργαζόμενο, του δικαιώματος να ζητήσει την κανονική του άδεια. Επίσης, οι εργαζόμε­νοι, που δεν δικαιούνται κανονική άδεια λόγω συμψηφισμού των ημερών αυτών της άδειας με τις τυχόν ημέρες απουσίας τους από βραχύχρονη ασθένεια, δικαιούνται οπωσδήποτε τ:ς αντίστοιχες αποδοχές της άδειας και του επιδόματος της άδειας (Εγγρ, Υπ. Εργ. 3016/94.)

 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ

Γενικά περί επιδόματος άδειας υπαλλήλων και εργατών

Ο εργαζόμενος μαζί με την καταβολή της άδειας του, δικαιούται και το επίδομα άδειας, το επίδομα άδειας ανέρχεται στο 1/2 του μισθού για τους υπαλλήλους και τα 13ημερομίσθια για τους εργάτες (άρθρο 3 παρ. 16 Ν. 4504/66.

Οι μισθωτοί που λαμβάνουν τμήμα ή ολόκληρη την άδεια, δικαιούνται να πάρουν μαζί με την άδεια και μάλιστα προκαταβολικά τις ανάλογες αποδοχές για επίδομα άδειας, τόσο για το πρώτο και δεύτερο έτος, όσο και για τα επόμενα έτη.

Όταν λοιπόν αποχωρεί ή απολύεται ο μισθωτός, τότε αυτός δικαιούται και άδεια αλλά και επίδομα άδειας

Το επίδομα αδείας προ­καταβάλλεται με την έναρξη της άδειας και  απαγορεύεται η κατάτμηση του. επιπλέον δεν παίρνει την προσαύξηση του 100%, σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν το καταβάλλει στους μισθωτούς μέχρι τέλους του έτους.

 

Σε περίπτωση που απολυθεί ο μισθωτός από την επιχείρηση που εργάζεται ή αποχωρήσει ο ίδιος μέσα σ ένα από τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη από την πρόσληψη του, τότε αυτός δικαιούται άδεια και επίδομα άδειας.

 

Επίσης σε περίπτωση που πεθάνει ο μισθωτόςπροτού πάρει την άδεια και το επίδομα άδειας του από την επιχείρηση που εργαζόταν, τα δικαιούνται οι κληρονόμοι.

 

Στις τακτικές αποδοχές, για τον υπολογισμό του επιδόματος αδείας, περιλαμβάνεται και η αποζημίωση για εκτός έδρας διανυκτερεύσεις, εφόσον παρέχεται τακτικά και στα­θερά.

 

 Οι πρόσθετες αμοιβές από υπερεργασία, από υπερωρίες, από Κυριακές, από νύκτες κ.τ.λ., που καταβάλλονται τακτικάκαι μόνιμα στον μισθωτό, συνυπολογίζονται στο επίδομα της αδείας. 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ  ΑΔΕΙΑΣ

Υπάλληλος μιας εταιρείας  με πενθήμερη απασχόληση  στις 31-10-2009 παίρνει   την άδεια του, επιπλέον έχει :

1.Μικτές Μηναίες αποδοχές 3.000 ευρώ.

2.Είναι νέος ασφαλισμένος στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (εργ/νου 16%, εργοδότη 28,06%)

3. Παντρεμένος με 1 παιδί

4 Πρόσληψη στις 18-05-2005 συμπληρωμένα 12 έτη προυπηρεσίας σε

Ζητούνται: Να συνταχθεί η κατάσταση μισθοδοσίας για το επίδομα άδειας και να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές.

Απάντηση

Α) ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Επιδόματοςάδειας

 

 

 

ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΝΩΣ 10-2008   ΑΔΕΙΑ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΚΑ 16%

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ ΦΜΥ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ

ΙΚΑ 28,06%

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΑΠΑΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ

3.000

25

480

2.520

429,04

525

2.090,96

707,11

1.187,11

3.707,1

 

 

ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΝΩΣ 10-2008 ΕΠΙΔ  ΑΔΕΙΑΣ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΚΑ 16%

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ ΦΜΥ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ

ΙΚΑ 28,06%

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΑΠΑΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ

1500

12,5

240

1.260

214,52

214,52

1.045,48

420,90

635,42

1.920,90β) Υπολογισμός Φ.Μ.Υ.

 

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ :

ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ 2009

 

ΠΑΝΩ 23.400

ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

42.000,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.

6.720,00

ΜΙΚΤΟ ΦΟΡΟΛ.ΠΟΣΟ

35.280,00

ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ 2009

ΚΛΙΜΑΚ.ΕΙΣΟΔ

ΣΥΝΟΛ.ΦΟΡΟΣ

13.000,00

0,00

1.000,00

0,00

10.000,00

3.000,00

0,00

0,00

 

 

13.000,00

0,00

17.000,00

4.250,00

5.280,00

1.848,00

 

0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΦΟΡΟΥ

6.098,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

6.098,00

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

 1ο ΤΕΚΝΟ ( 90 ευρώ )

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 

0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΜΥ

6.098,00

ΜΕΙΩΣΗ 1,5%

91,47

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΦΜΥ

6.006,53

ΜΗΝΑΙΟΣ ΦΜΥ ΔΙΑ 14

429,04


 

Εταιρεία ΒΗΤΑ Α.Ε. (ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΔΕΙΑΣ)

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ       ΚΑΤΑΧ/ΣΗΣ

ΚΕΠΥΟ

60.00.00.0000

Αμοιβές Άδειας

3.000,00

 

 

ΣΥ

60.03.00.0000

Εργοδοτικές εισφορές 

707,11

 

55.00.00.0000

ΙΚΑ -ΜΙΚΤΑ

 

1,187,11

54.03.00

Φόρος μισθοτών υπηρεσιών

 

429,04

53.00.001

Εργαζόμενος Α

 

2.090,96

 

Πηγή:


efm_728x90