31/12/2014
Αριθμ.Πρωτ.ΙΚΑ Ε40/941/24.12.2014, Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015
Πηγή:


efm_728x90