15/10/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 60/1.10.2014, Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών–βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Το Φ80000/395/42/15-1-2014 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

β. ΗΔΙΑΔπ/φ.Α.2.1/29718/1-11-2013 (ΦΕΚ3033/Β/28-11-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

γ. ΗΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./34727/19-12-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

δ. Η εγκύκλιος 53/2005 της Διεύθυνσής μας

 

Σας κοινοποιούμε τη με αρ. ΔΙΑΔΠ / Φ.Α.2.1./34727/19-12-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη ΔΙΑΔπ/φ.Α.2.1/29718/1-11-2013(ΦΕΚ3033/Β/28-11-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου, τα οποία μας διαβιβάστηκαν με το α΄ σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. καταργούνται οι αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/6930/7-4-2005 (ΦΕΚ 488/Β΄/13-4-2005) εγκ. 53/2005 και ΔΙΑΔΠ/Α/22558/5-7-2005 (ΦΕΚ 1605/Β΄/21-11-2005) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας», δεδομένου ότι έχουν επέλθει αλλαγές στα πιστοποιητικά και στις οργανικές μονάδες ή φορείς που τα εκδίδουν.

 

Αντίστοιχα, με την έναρξη ισχύος (28/12/2013), της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718/1-11-2013 (ΦΕΚ 3033/Β΄/28-11-2013), η οποία έχει εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων των Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/ Α΄), η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των κάτωθι πιστοποιητικών -βεβαιώσεων, τα οποία εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, διενεργείται πλέον υποχρεωτικά, χωρίς να απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση (συναίνεση) του ενδιαφερόμενου, από τις καθ΄ ύλην αρμόδιες για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσίες των Υπουργείων, των αυτοτελών Δημοσίων Υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (αρθ. 1 της Κ.Υ.Α.).

 

Η αναζήτηση των πιστοποιητικών - βεβαιώσεων διενεργείται με σημείωμα (έγγραφο) της αρμόδιας για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσίας, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία των υποδειγμάτων εντύπων του Παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ.

 

Οι υπηρεσίες και τα αντίστοιχα τέσσερα (4) πιστοποιητικά / βεβαιώσεις είναι:

 

1. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών πλοίων -Λιμενικές Αρχές

 

-Βεβαίωση από τον κλάδο ελέγχου εμπορικών πλοίων ή Λιμενική Αρχή ότι το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος πλοίου υπό ελληνική σημαία πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ενδιαίτησης επιβατών, εφόσον κάποια από τις ανωτέρω Αρχές έχει εκδώσει τα ισχύοντα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και προστασίας περιβάλλοντος του συγκεκριμένου πλοίου.

 

2. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας

 

-Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού

 

3.Οίκος Ναύτου

 

-Βεβαίωση ασφάλισης ή μη στον Οίκο Ναύτου -Βεβαίωση διαγραφής από τον Οίκο Ναύτου

 

4. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος

 

-Βεβαίωση περί μη οφειλής

 

Διαδικασία αναζήτησης

 

Η διαδικασία της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης των προαναφερόμενων δικαιολογητικών έχει ως ακολούθως( αρθ. 2 της Κ.Υ.Α.):

 

Η αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσία οφείλει, εντός 24 ωρών από την υποβολή της αίτησης του πολίτη, να αναζητήσει αυτεπάγγελτα την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών - βεβαιώσεων, αποστέλλοντας σημείωμα-έγγραφο σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος της σχετικής Κ.Υ.Α. Επί του σημειώματος πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο σκοπός ή η διοικητική πράξη για την οποία απαιτείται η αναζήτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών - βεβαιώσεων και να παρέχονται επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων για τα οποία ζητούνται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα για την έκδοσή τους μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο σημείωμα.

 

Στο σημείωμα (έγγραφο), εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας που το αποστέλλει αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που αναζητά τα πιστοποιητικά. Η αποστολή του σημειώματος (εγγράφου) γίνεται με χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με απλό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), χωρίς να απαιτείται ψηφιακή υπογραφή.

 

Στη συνέχεια, η αρμόδια για την έκδοση των πιστοποιητικών - βεβαιώσεων υπηρεσία, οφείλει εντός 48 ωρών από τη λήψη του σημειώματος (εγγράφου) να αποστείλει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται από ψηφιακή υπογραφή, τα ζητούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης στην υπηρεσία που τα έχει αναζητήσει.

 

Η αποστολή του πιστοποιητικού - βεβαίωσης ταχυδρομικά, γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η υποβολή του/της σε πρωτότυπο. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, απαιτείται το πρωτότυπο, ενεργοποιείται η διαδικασία για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης με βάση το αντίγραφο, το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα, μέχρι τη λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και εκδίδεται η τελική διοικητική πράξη.

 

Επισημάνσεις

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της προαναφερθείσας απόφασης, οι υπηρεσίες μας, οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεών τους, στα οποία αναγράφονται τα πιστοποιητικά- βεβαιώσεις, ως συνημμένα δικαιολογητικά, ώστε να αναφέρεται εμφανώς η υποχρέωση της υπηρεσίας για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους.

 

Επίσης, σας γνωστοποιούμε τα απαραίτητα για την επικοινωνία στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου( γ) συνημμένα, τα οποία είναι προσβάσιμα και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου, προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά το μέτρο της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτηση των εν λόγω πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων.

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε , ότι το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην παρούσα εγκύκλιο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) www.ydmed.gov.gr- στη θέση: Διοικητική Μεταρρύθμιση -Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών.

 

Για διευκόλυνσή σας, σας αποστέλλουμε δύο επικαιροποιημένους πίνακες δικαιολογητικών, (α) συνημμένα, που αναζητούνται αυτεπάγγελτα και ποια από τα δικαιολογητικά αυτά υπάγονται στην υποχρεωτική ή στην προαιρετική αναζήτηση.

 

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών της εγκυκλίου και παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες.

         

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

         

 

Πηγή:


efm_728x90