07/10/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 59/29.9.2014, Εφαρμογή του άρ.1 του Ν.4250/2014 σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
Πηγή:


efm_728x90