22/07/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 33/20.7.2015, Υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων που απευθύνονται από τις διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της χώρας σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: (α) Το με αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/φ.15/16708/02.07.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (β) Το με αρ. πρωτ. Οικ.30858/8724/06.07.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης. (γ) Οι υπ΄ αριθμόν 33/2014, 59/2014, 67/2014 & 26/2015 εγκύκλιοι της Διεύθυνσής μας.

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26.03.2014), όπως ήδη γνωρίζετε, καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στο νόμο αυτό και πλέον το δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.

Αντίστοιχα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και τα απλά ευκρινή, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, εφόσον έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο, καθώς επίσης και τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης 2α΄ που εμπίπτουν στη ρύθμιση του Ν. 4250/2014 (άρθρο 1).

Δεδομένου, ότι στις διατάξεις της παρ. 2α΄ του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 , όπου ορίζονται οι υπόχρεοι φορείς του νόμου, δεν γίνεται ρητή αναφορά στους φορείς των διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 3 του Ν. 4235/2014 - ΦΕΚ 32/τ.Α΄/11.02.2014 (π.χ. Εκκλησία της Ελλάδος, Μητροπόλεις αυτής, Ενορίες μετά των Ενοριακών Ναών, Μονές, Αποστολική Διακονία, Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές στην Ελλάδα κ.ά.), προκύπτει ότι οι φορείς αυτοί δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 και κατά συνέπεια εξακολουθούν να ζητούν την υποβολή πρωτότυπων ή νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων, κατά τις συναλλαγές τους με τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Κατά συνέπεια, όλες οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της χώρας οφείλουν να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16.6.2005) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων», στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στα νομικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων να μεριμνήσουν για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών της παρούσας εγκυκλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσής μας - Σχετικό (γ).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικητικής Μέριμνας

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΖΕΡΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90