22/07/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 32/14.7.2015, Καταλογισμός οφειλών από μισθώματα

 

Σχετ. οι εγκ.14/2015, 21/2015, 24/2015

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19 του Ν.4324/2015 , στις οφειλές που είχαν ενταχθεί στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονταν μέχρι 2/6/2015 και οι οφειλές που προέρχονταν από μισθώματα ακινήτων προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης συνολικού ύψους έως 1.500.000 ευρώ.

Η χορηγηθείσα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4229/2015 καθώς και του άρθρου 70 του Ν.4331/2015 παράταση έως 31/7/2015 στην εν λόγω ρύθμιση δεν ισχύει για οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. που προέρχονται από μισθώματα ακινήτων.

Β. Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν οφειλόμενα ποσά μισθωμάτων ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως υποβολής ή μη αιτήματος ρύθμισης, θα πρέπει άμεσα να καταλογιστούν και να αναγγελθούν στο ΚΕΑΟ.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης-μισθωτής δημιουργεί νέα οφειλή, αυτή θα καταλογίζεται μετά την πάροδο διμήνου.

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης καταλογισμού, σύνταξης χρηματικού καταλόγου και αναγγελίας στο ΚΕΑΟ κατά τα γνωστά, είναι οι Διευθυντές των Περιφερειακών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων μας που ανήκει ο οφειλέτης-μισθωτής.

Η απόφαση καταλογισμού, η οποία θα κοινοποιείται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και στον οφειλέτη-μισθωτή, θα περιλαμβάνει πίνακα των οφειλομένων κατά μήνα ενοικίων, προκειμένου στο ΚΕΑΟ να γίνει και ο υπολογισμός του προστίμου. Κατά της απόφασης καταλογισμού δεν ασκείται ένσταση ενώπιον της ΤΔΕ κατ΄ άρθρο 48 του Ν.2676/99 και των άρθρων 119-120 Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ.

Παράδειγμα:

Σε οφειλέτη που έχει εξοφλήσει ή καταλογίσαμε ποσό ενοικίων μέχρι και τον 5/2015 και δεν εξοφλήσει το μίσθωμα του 6/2015, τότε την 1/8/2015 θα πρέπει να καταλογιστεί ο 6/2015 κ.ο.κ.

Γ. Οι λογιστικές εγγραφές για την μεταφορά της απαίτησης του ΙΚΑ στο ΚΕΑΟ με τον Χρηματικό Κατάλογο θα γίνονται μέσω της Βοηθητικής Λογιστικής ως εξής:

• Εγγραφή δημιουργίας απαίτησης:

Χρεώνεται ο κωδικός λογιστικής 035xxx του εκάστοτε ενοικιαστή και πιστώνεται ο κωδικός 13411 (Έσοδα εκ μισθώσεως οικιών > Γραφείων). Η λογιστική εγγραφή θα διενεργείται στην λογιστική χρήση που δημιουργείται η απαίτηση.

Πχ: Για απαίτηση είσπραξης ενοικίου έτους 2012 θα δημιουργείται συμψηφιστική εγγραφή με ημερομηνία συμψηφιστικού 31/12/2012.

• Μεταφορά της απαίτησης στο ΚΕΑΟ:

Πιστώνεται ο κωδικός λογιστικής 035xxx του εκάστοτε ενοικιαστή και χρεώνεται ο κωδικός 055207 (Μεταφορά απαιτήσεων ενοικίων στο ΚΕΑΟ).

- Η μεταφορά του ποσού από το ΚΕΑΟ στο ΙΚΑ θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού

• Είσπραξη της απαίτησης από το ΚΕΑΟ

Μετά την είσπραξη της απαίτησης από το ΚΕΑΟ θα διενεργούνται οι κάτωθι εγγραφές: Πιστώνεται ο κωδικός λογ/μού 055207 με το ποσό που χρεώθηκε κατά την μεταφορά του στο ΚΕΑΟ ενώ χρεώνεται ο κωδικός 011xxx της τράπεζας που κατατέθηκαν τα χρήματα.

Η διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του ποσού που έχει κατατεθεί στην τράπεζα από την απαίτηση από ενοίκια και του ποσού που έχει καταγραφεί στον κωδικό 055207 είναι τα πρόσθετα τέλη λόγω της καθυστερημένης είσπραξης του ενοικίου. Αυτό το ποσό θα πιστώνεται στον κωδικό λογιστικής 14213 Α (Πρόστιμα εκ καταλ. αποφ.).

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ

 

Πηγή:


efm_728x90